Бюджет
 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету
на 2017
рік за програмно - цільовим методом
 
І. Загальні положення
 
1.    Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту Чемеровецького районного бюджету на плановий бюджетний період (далі - проект районного бюджету) та прогнозу Чемеровецького районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - прогноз районного бюджету), встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.
 
2.    Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до управління фінансів Чемеровецької районної державної адміністрації (далі - управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами: Бюджетний запит на 2017-2019 роки загальний, Форма2017-1 (далі - Форма-1) (додаток 1), Бюджетний запит на 2017-2019 роки індивідуальний, Форма2017-2 (далі - Форма-2) (додаток2) та Бюджетний запит на 2017-2019 роки додатковий, Форма-2017-3 (далі - Форма-3) (додаток3).
 
    3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно, тобто Форма -2 заповнюється на підставі показників Форми -1, і лише після їх заповнення, в разі необхідності, заповнюється Форма -3.
 
    4. Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої.
 
    5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення  управлінням фінансів аналізу бюджетного запиту детальну інформацію щодо визначення наведених у бюджетних запитах обсягів видатків, а також іншу інформацію, яка необхідна для проведення аналізу бюджетного запиту.
 
6.    Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням граничних обсягів видатків  місцевих бюджетів на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги), індикативних прогнозних показників обсягів видатків загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні показники), організаційних, фінансових та інших обмежень, які щороку доводяться управлінням фінансів  до головних розпорядників.
 
7.    Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:
 
1)    прогнозних обсягів доходів районного бюджету;
 
2)    доведених обсягів трансфертів з державного бюджету;
 
3)    розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 
4)    розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);
 
5)    прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
 
6)    індексу споживчих цін;
 
7)    необхідності передбачення  нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
 
8)    необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.
8.    Граничний обсяг видатків та індикативні прогнозні показники видатків загального фонду районного бюджету доводяться управлінням фінансів до головного розпорядника загальними сумами за роками.
 
9.    Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку району, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
10.         Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету,  класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.
 
11.         З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника, звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:
 
1)    показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
 
    2) показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.
 
12. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:
 
1) дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби, з урахуванням капітальних видатків (далі - звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;
 
2) показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (з урахуванням внесених змін до рішення сесії районної ради та змін у структурі бюджетних програм) (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;
 
3) показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділуІІ цієї Інструкції,- для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
13.    Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.
 
14.    У разі якщо головний розпорядник у межах доведених управлінням фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та /або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.
 
15.    Спеціалісти бюджетного відділу (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника та пріоритетам соціально-економічного розвитку району, визначених програмними (стратегічними) документами,   ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.
 
16.    За результатами проведеного аналізу бюджетних запитів управління фінансів за участю голови Чемеровецької районної ради та першого заступника голови Чемеровецької районної державної адміністрації проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.
 
17.    На основі результатів аналізу та проведених погоджувальних нарад начальник управління фінансів відповідно до норм, передбачених частиною п'ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації.
 
18.    Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих райдержадміністрацією рішень щодо доопрацювання проекту районного бюджету для подання до районної ради та у триденний строк подають їх до управління фінансів.
 
19.    У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів повертає такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.
 
20.    У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.
 
II. Розрахунок видатків та надання кредитів
на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди
 
1.    Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:
    пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;
жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;
обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.
До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.
Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам управлінням фінансів, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.
 
2.    Граничні обсяги видатків на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.
 
3.    Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:
 
1)    нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності);
 
2)    зобов'язань, передбачених договорами;
 
3)    норм і нормативів;
 
4)    пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;
 
5)періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
 
6)результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;
 
7)необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 
8)цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах видатків.
 
4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою  визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів),  договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами) та в межах граничних обсягів та індикативних прогнозних показників доведених управлінням фінансів до головних розпорядників.
 
6. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах.
 
7. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування  та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.
 
8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом видатків та індикативними прогнозними показниками.
У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.
 
9.    Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.
 
10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 (зі змінами).
    Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.
 
ІІІ. Порядок заповнення Форми-1
 
1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.
 
2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника, яка спрямована на реалізацію завдань у відповідній галузі (сфері діяльності),  показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.
Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.
 
3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.
 
4. У пункті 2 зазначається мета діяльності  головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної і регіональної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:
чітке формулювання та лаконічне викладення;
спрямованість на досягнення певного результату;
охоплення всіх галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника.
 
5. У пункті 3 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:
у графах 1-2 зазначаються код та найменування бюджетної програми;
у графі 3 - відповідальний виконавець бюджетної програми;
у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графах 6-8 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу видатків та  індикативних прогнозних показників.
 
6. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:
у графах 1-2 зазначаються код та найменування бюджетної програми;
у графі 3 - відповідальний виконавець бюджетної програми;
у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графах  6 - 8 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників.
 
ІV. Порядок заповнення Форми-2
 
1. Форма-2 є логічним продовженням Форми-1, оскільки призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.
 
2. При заповненні Форми-2:
 
1) доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;
 
    2) повернення кредитів до спеціального фонду - за  програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;
 
3) видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800,  3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240; 9000;
 
4) надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.
При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.
 
3. У пунктах 1, 2, 3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків,  кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника, код та найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код та найменування бюджетної програми.
 
4. У пункті 4 зазначаються мета, строки реалізації та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:
у підпункті 1 пункту 4 - мета бюджетної програми та строки її реалізації;
у підпункті 2 пункту 4 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.
 
5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.
У рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 та рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 5 проставляються показники, наведені у графах  4, 5, 6, 7, 8 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.
Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:
 
1)    власні надходження бюджетних установ:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);
плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);
благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).
 
2)    інші надходження спеціального фонду, визначені частиною першою  статті 69-1 Бюджетного кодексу України;
 
3)    повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком«-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету);
 
4)    кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602400).
Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів  на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).
У графі 5 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання видатків відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
У графі 9 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) - надходження спеціального фонду для виконання видатків на поточний бюджетний період.
У графі 13 підпункту 1 пункту 5 (проект) - надходження спеціального фонду для виконання видатків на плановий бюджетний період.
У графах 5 та 9 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) - надходження спеціального фонду для виконання видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:
у графі 4 підпункту 1 пункту 6 та графі 4 підпункту 2 пункту 6 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 підпункту 1 пункту 6 та графі 5 підпункту 2 пункту 6 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 8 підпункту 1 пункту  6 та графі 8 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графі 9 підпункту 1 пункту 6 та графі 9 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графі 12 підпункту 1 пункту 6 та графі 12 підпункту 2 пункту 6 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;
у графі 13 підпункту 1 пункту 6 та графі 13 підпункту 2 пункту 6 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;
у графах 4 і 8 підпункту 3 пункту  6 та у графах 4 і 8 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;
у графах 5 і 9 підпункту 3 пункту 6 та у графах 5 і 9 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.
    Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 6 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1  пункту 5 Форми-2.
Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 3 пункту 6 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 2 пункту 5  Форми-2.
 
7. У пункті 7 зазначаються видатки/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань за загальним та спеціальним фондами:
У підпункті 1 пункту 7 зазначаються видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань:
у графі 3 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 7 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графі 8 (затверджено) - кошторисні призначення спеціального фонду на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графі 9 (затверджено) - кошторисні призначення бюджету розвитку на поточний бюджетний період з урахуванням змін;
у графі 11 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;
у графі 12 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період;
у графі 13 (проект) - видатки або надання кредитів бюджету розвитку на плановий бюджетний період.
Показники у рядку "ВСЬОГО" у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку "ВСЬОГО" у графах 4, 8, 12  підпункту 1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку "ВСЬОГО" у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту  6 або рядку "ВСЬОГО" у графах 4, 8, 12 підпункту 2  пункту 6 Форми-2.
У підпункті 2 пункту 7 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі підпрограм та завдань:
у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;
у графах 4, 8 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
у графах 5, 9 (прогноз) - видатки або надання кредитів бюджету розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Показники у рядку "ВСЬОГО" у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 7, 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку "ВСЬОГО" у графах 4, 8 підпункту 2  пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку "ВСЬОГО" у графах 4, 8 підпункту 3 пункту 6 або рядку "ВСЬОГО" у графах 4, 8 підпункту 4  пункту 6 Форми-2.
 
8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми (в розрізі підпрограм та завдань) за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року № 553), з урахуванням примірного переліку результативних показників бюджетних програм, визначеного Мінфіном.
Кількість результативних показників обумовлюється специфікою бюджетної програми та має задовольнити потреби аналізу виконання бюджетної програми, тобто головні розпорядники застосовують ті результативні показники, які найкраще характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.
Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.
Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів.
У графі «Джерело інформації» підпунктів 1  та 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.
 
9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.
 
10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:
у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному    періоді - станом на останню звітну дату перед розробкою бюджетного запиту;
у графах 11-16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.
Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункті 9.
 
11. У пункті 11 наводяться місцеві програми, які виконуються в межах видатків передбачених у плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):
у графі 2 підпункту 1 пункту 11 та графі 2  підпункту 2 пункту  11 зазначаються код  та назва місцевої програми;
у графі 3 підпункту 1 пункту 11 та графі 3 підпункту 2 пункту 11 - нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева програма;
у графі 4 підпункту 1 пункту 11 та графі 4 підпункту 2 пункту  11 - короткий зміст заходів, які виконуються за місцевою  програмою.
Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5-10 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12 і 13 підпункту 1 пункту  6.
Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 5-8 підпункту 2 пункту  11 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 3 пункту 6.
 
12. У пункті 12 наводяться  інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми, обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (графа 2) у плановому (підпункт 1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2):
у графах 3, 6, 9 підпункту 1 пункту 12 зазначаються обсяги джерел фінансування інвестиційних проектів загального фонду у звітному, поточному та плановому роках;
у графах 4, 7, 10 підпункту 1 пункту  12 зазначаються обсяги джерел фінансування інвестиційних проектів спеціального фонду у звітному, поточному та плановому роках;
у графах 3, 6, 9 підпункту 2 пункту 12 зазначаються обсяги джерел фінансування інвестиційних проектів загального фонду у наступних за плановим двох бюджетних періодах;
у графах 4, 7, 10 підпункту 2 пункту 12 зазначаються обсяги джерел фінансування інвестиційних проектів спеціального фонду у наступних за плановим двох бюджетних періодах.
13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах.
У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
у графі 3 підпункту 1 пункту 14 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
у графі 5 підпункту 1 пункту 14 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.  Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункту 1 пункту 6 або у графі 4 підпункту 2 пункту 6;
у графах 6 та 7 підпункту 1 пункту 14 - кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 8 підпункту 1 пункту  14 - зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;
у графах 9 та 10 підпункту 1 пункту 14 - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;
у графі 11 підпункту 1 пункту 14 - бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).
Графи 4, 5, 9 підпункту 2 пункту 14 мають відповідати:
графа 4 підпункту 2 пункту 14 - графі 8 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
графа 5 підпункту 2 пункту 14 - графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
графа 9 підпункту 2 пункту 14 - графі 12 підпункту 1 пункту 6 (видатки районного бюджету на плановий бюджетний період).
У графах 6, 7, 9, 10 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
У графах 8 і 13 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробки заходів з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
у графі 4 підпункту 3 пункту  14 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
у графі 5 підпункту 3 пункту 14 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графах 6 і 7 підпункту 3 пункту 14 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 8 підпункту 3 пункту  14 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;
у графах 9 і 10 підпункту 3 пункту 14 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.
У підпункті 4 пункту 14 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:
у графі 2 підпункту 4 пункту  14 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;
у графі 3 підпункту 4 пункту 14 - відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;
у графі 4 підпункту 4 пункту 14 - обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;
у графі 5 підпункту 4 пункту  14 - обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу;
у графі 6 підпункту 4 пункту 14 - обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;
у графі 7 підпункту 4 пункту 14 - заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.
У підпункті 5 пункту  14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.
 
15. У пункті 15 наводяться:
основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;
нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;
пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).
    Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року №19).
 
V. Порядок заповнення Форми-3
 
1.    Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.
 
2. Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються управлінням фінансів в межах балансу бюджету.
Зазначені пропозиції будуть розглядатись управлінням фінансів в ході доопрацювання проекту районного бюджету на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету на плановий рік.
 
    3. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.
 
4. У пункті 2 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
    Підпункти 1 та 2  пункту 2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.
У першій таблиці підпункту 1 пункту 2  зазначаються додаткові видатки на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графі 6 першої таблиці підпункту 1 пункту 2 зазначається сума збільшення  обсягу видатків, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку „ВСЬОГО” у графі 6 підпункту 4 пункту 14  Форми -2, за відповідними бюджетними програмами.
У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 2  наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.
У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 2  зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8  Форми -2.
У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 2  зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах обсягу видатків.
У графі 7 другої таблиці підпункту 1 пункту 2   зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.
У першій таблиці підпункту 2 пункту 2  зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.
У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2 пункту 2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8  Форми -2.
У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.
У графах 7 і 9 другої таблиці підпункту 2 пункту 2  зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків у відповідних бюджетних періодах.
В останньому рядку „ВСЬОГО” підпунктів 1 та 2 пункту 2  зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.
 
 
Начальник управління фінансів                                    Т.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
 
до проекту наказу управління фінансів Чемеровецької районної державної адміністрації від 26.10.2016 №  7-н/од « Про затвердження Інструкції  з  підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2017 рік за  програмно-цільовим методом»
 
 
1. Обґрунтування необхідності  прийняття акта
З прийняттям цього наказу буде врегульовано питання щодо належної підготовки та подання  бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття наказу є забезпечення належної підготовки головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів на 2017 рік .
3.Правові аспекти
Відповідно до  статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, з метою підготовки пропозицій проекту районного бюджету на 2017 рік.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація даного наказу не потребує виділення додаткових матеріальних та інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Після прийняття даний наказ буде направлено головним розпорядникам коштів районного бюджету для підготовки бюджетних запитів.
6. Регіональний аспект
Даний наказ не впливає на регіональний розвиток.
6-1. Запобігання дискримінації.
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції.
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект не потребує   громадського  обговорення.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Даний проект не є регуляторним актом.
10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Вплив реалізації акта на ринок праці відсутній.
 
11. Прогноз результатів
Реалізація даного наказу забезпечить належний бюджетний процес в районі.
 
 
 
Начальник управління фінансів                                                          Т.Прубняк
 
26 жовтня 2016 р.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
                                                                                                                                                                                                                       Проект
 
                                                
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від   28 жовтня  2016 року  №      /2016
смт Чемерівці
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2016 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік» такі зміни
(Враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 8 від 25.10.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності):
 
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду на суму  2281386 грн., в тому числі :
1.1.За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців на суму  2207924 грн., по :
·    ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1678224 грн.;
·    ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 350000 грн.;
·    ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до місцевого бюджету» - 25000 грн.;
·    ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - 13200 грн.
·    ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 109000 грн.;
·    ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» - 32500.;
1.2. За рахунок коштів переданих до районного бюджету  із бюджетів сільських рад - 139 900 грн.;
1.3. Зменшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду
ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом« гроші ходять за дитиною»» на суму - 66438 грн.
 
2.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету і спрямувати кошти для головних розпорядників коштів районного бюджету в сумі 2207924 грн. з них:
2.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді - 714272 грн., а саме:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» - 185122 грн. з них КЕКВ 2111 - 16800 грн., КЕКВ 2120 - 3600 грн., КЕКВ 2210 - 25000 грн. КЕКВ 2240  - 41000 КЕКВ 2274  - 80000 грн. КЕКВ 3110- 18722 грн.;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» - 231000 грн. з них КЕКВ 2220 - 3000 грн., КЕКВ 3110 - 228000 грн.;
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 250000 грн. з них КЕКВ 2210 - 122000 грн., КЕКВ 2240  - 30000 грн., КЕКВ 2273 - 42000 грн. КЕКВ 3110 - 56000 грн.;
-  КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 - 18150 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 30000 грн.;
2.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації - 265601 грн., а саме:
- КТКВК 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування КЕКВ 2210 - 10000 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 64100 грн. на виконання районної програми  «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» для досягнення 100% розрахунків за спожиті енергоносії;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 15000 грн.;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 3220 - 86101 грн. на реалізацію проекту «Газопостачання тепло генераторної в приміщені Чемеровецького районного лабораторного відділення по вул. Поповича,2, смт.Чемерівці Хмельницької області» ДУ «ХОЛЦМОЗУ;
- КТКВК  250404 «Інші видатки» КЕКВ 2282 - 10400 грн.;
 -КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 - 80000 грн.;
2.3. Головному розпоряднику Управлінню фінансів районної державної адміністрації -  612500 грн.:
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 фінансування іншої субвенції Андріївській сільській раді - 49500 грн., Шидловецькій сільській раді - 100000 грн., Вільховецькій сільській раді - 70000 грн., Кутковецькій сільській раді - 50000 грн., Бережанській сільській раді - 135000 грн., Вишнівчицькій сільській раді - 80000 грн. Жабинецькій сільській раді - 30000 грн., Гуківській сільській раді - 30000 грн. та Чемеровецькій селищній раді - 68000 грн.;
2.4. Головному розпоряднику Управлінню соціального захисту населення -  229850 грн.:
- КТКВК 091206 - 16350 грн. з яких КЕКВ 2210 - 15000 грн., КЕКВ 2240  - 1350 грн.;
- КТКВК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб» КЕКВ 2730 - 13500 грн. на виконання районної комплексної програми «Соціального захисту населення на 2016-2020 роки»;
- КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 200000 грн. з них на КЕКВ 2730  - 196900 грн. КЕКВ 2240  - 3100 грн. на виконання районної програми «Надання адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій громадян Чемеровецького району на 2016 рік»;
2.5. Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації - 285701 грн., з них:
- КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» - 280543 - грн. з яких  КЕКВ 2210 - 148266 грн., КЕКВ 2240  - 41277 грн.; КЕКВ 2275  - 50000 грн.;КЕКВ 3110- 41000 грн.;
- КТКВК 070802 «Методична робота» КЕКВ 2272  -  98 грн.;
- КТКВК 070804 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 2272 -  196 грн.;
- КТКВК 070805 «Група централізованого господарського обслуговування» КЕКВ 2272 -  82 гривні ;
- КТКВК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» КЕКВ 2282 -  3582 грн.;
- КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2250 - 1200 грн.
2.6. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА-100000 грн., з них:
- КТКВК 110204 «Будинки культури» -  80000 грн. з яких КЕКВ 2210  - 20000 грн., КЕКВ 3110- 60000 грн.;
- КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання» КЕКВ 2210 - 20000 грн.;
 
3. Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок коштів переданих із сільських бюджетів районному бюджету у вигляді іншої субвенції загального фонду, збільшити бюджетні призначення на суму - 139 900 грн., а саме:
3.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 - 80000 грн.;
3.2. Відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації, як головному розпоряднику, збільшити бюджетні призначення КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210  - 39 900 грн.;
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді збільшити бюджетні призначення для КТКВК 080800  «Центру первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2210  - 20000 грн..
4. Зменшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду, за рахунок зменшення доходів, головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення по КФКВ 070303 «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» КЕКВ 2730  - 66438грн.   
5. Перерозподілити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно їх звернень.
6. Затвердити  профіцит районного бюджету в сумі 4669173 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
7. Затвердити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі  4669173 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
8. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік.   
9. В пункті 1 цифри «209088719», «205204555», «3884164», замінити на «237768083», «233075019», «4693064», відповідно (додаток 1).
В пункті 2 цифри «179994088», «176089924», «3904164» замінити на «
243429306,86», «234067069,86», «9362237»   відповідно (додаток 3).
10. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-5 даного рішення додатки 1,2,3,5,6,7 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік», рішення сесії районної ради від 04.03.2016 року № 5-4/2016, рішення сесії районної ради від 15.04.2016 року № 3-5/2016, рішення сесії районної ради від 10.06.2016 року № 1-6/2016 , розпорядження райдержадміністрації від 07.07.2016 року № 209/2016-р., рішення сесії районної ради від 18.08.2016 року № 10-7/2016, розпорядження райдержадміністрації від 23.09.2016 року № 283/2016-р. та розпорядження райдержадміністрації від 10.10.2016 року № 304/2016-р викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 цього рішення.
11.  Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Войтова Ю.В.
 
 
Голова ради                                                  С.Павлишина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________                                          
Пояснювальна записка
до  рішення  сесії сьомого скликання  районної ради від 28 жовтня 2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік»
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»,  вносяться  зміни до районного бюджету на 2016 рік. Враховуючи зміни  внесені відповідно до протоколу № 8 від 25.10.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності:
 
1. Збільшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду на суму  2281386 гривень, в тому числі :
1.1.За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців на суму  2207924 гривень, по :
·    ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1678 224  гривень;
·    ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 350000 гривень;
·    ККД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до місцевого бюджету» - 25000 гривень;
·    ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - 13200 гривень
·    ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 109000 гривень;
·    ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» - 32500 гривень;
1.2. За рахунок коштів переданих до районного бюджету  із бюджетів сільських рад - 139 900 гривень;
1.3. Зменшити обсяг доходів районного бюджету по загальному  фонду
ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом« гроші ходять за дитиною»» на суму - 66438 гривень.
 
2.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок перевиконання загального фонду районного бюджету і спрямувати кошти для головних розпорядників коштів районного бюджету в сумі
2207924 гривень з них:
2.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді - 714272
гривень, а саме:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» - 185122
гривень з них КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 16800 гривень, КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 3600 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 гривень для придбання автозапчастин та комплекту зимових шин, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41000 гривень проведення робіт по ремонту електрощитової та оргтехніки, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 80000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 18722 гривень на придбання двох ноутбуків;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» - 231000 гривень з них КЕКВ 2220 «Придбання медикаментів» - 3000 гривень для придбання 20 вакцин для медичних працівників, які контактують з хворими пацієнтами, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 228000 гривень на придбання апарату коагулометра, автоклава та стельового операційного світильника;
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 250000 гривень з них КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 122000 гривень на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 30000 гривень на оплату за поточний ремонт автомобіля, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 42000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 56000 гривень на придбання сумок-укладок;
-  КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 18150 гривень на реконструкцію газової мережі з встановленням газових конвекторів в кабінетах ФАПу с.Гусятин;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКВ 2620 - 30000 гривень на виконання програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Чемеровецькому районі Хмельницької області на 2016-2020 роки “.
 
 
2.2. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації - 265601
гривень, а саме:
- КТКВ 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 64100 гривень на виконання районної програми  «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» для досягнення 100% розрахунків за спожиті енергоносії;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»- 15000 гривень на виконання районної комплексної програми «Соціального захисту населення на 2016-2020 роки» для придбання перфорованого паперу;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 86101 гривень на виконання районної комплексної програми «Соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік» на реалізацію проекту «Газопостачання тепло генераторної в приміщені Чемеровецького районного лабораторного відділення по вул. Поповича,2, смт.Чемерівці Хмельницької області» ДУ «ХОЛЦМОЗУ;
- КТКВК 250404 «Інші видатки» КЕКв 2282 - 10400 гривень на виконання програми військово-патріотичного виховання молоді, організації підготовки громадян до служби в Збройних Силах України та проведення часткової мобілізації в Чемеровецькому районі на 2015-2016 роки;
- КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 80000 гривень на реалізацію районної програми «Ремонту та утримання автомобільних доріг  загального користування  державного та місцевого  значення Чемеровецького району на 2016 рік»;
 
 
2.3. Головному розпоряднику Управлінню фінансів районної державної адміністрації -  612500
гривень:
- КТКВК 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 фінансування іншої субвенції для виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва водозабірних свердловин у селі Андріївка - 49500 гривень,  Шидловецькій сільській раді - 100000 гривень, Вільховецькій сільській раді - 70000 гривень, Кутковецькій сільській раді - 50000 гривень, Бережанській сільській раді - 135000 гривень, Вишнівчицькій сільській раді - 80000 гривень, Жабинецькій сільській раді - 30000 гривень, Гуківській сільській раді - 30000 гривень та Чемеровецькій селищній раді - 68000 гривень на придбання засувок та проведення вуличного освітлення;
 
2.4. Головному розпоряднику Управлінню соціального захисту населення -  229850 гривень:
- КТКВК 091206 - 16350 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 15000 гривень на придбання обігрівачів, праски та електрочайника, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1350 гривень для проведення змін до положення та ремонту комп'ютерної техніки;
- КТКВК 090203 «
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 13500 гривень на виконання районної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки ;
- КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» - 200000 гривень з них на КЕКВ 2730 «
Інші виплати населенню» - 196900 гривень КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3100 гривень на виконання районної програми надання адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій громадян Чемеровецького району на 2016 рік;
 
2.5. Головному розпоряднику відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації - 285701 гривень, з них:
- КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» - 280543 гривень з яких  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
- 148266 гривень для придбання автозапчастин, шин та акумуляторів до шкільних автобусів а також для придбання будівельних матеріалів Жердянській ЗОШ І-ІІІст. та парт; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41277 гривень за використання послуг по наданню ліцензій для програмного забезпечення «Курс» 32-м, за поточний ремонт автобуса та за підвіз учнів, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 50000 гривень, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 41000 гривень на придбання електроплит для Красноставської ЗОШ І-ІІІст. та Кутковецької ЗОШ І-ІІст.;
- КТКВК 070802 «Методична робота» -  98 гривень КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 070804 «Централізована бухгалтерія» -  196 гривень КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 070805 «Група централізованого господарського обслуговування» -  82 гривні КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» для розрахунків із «Комунсервісом» у зв'язку із збільшенням ціни;
- КТКВК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» -  3582 гривень КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» для забезпечення поїздок на змагання;
- КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1200 гривень;
 
2.6. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА-100000 гривень:
- КТКВК 110204 «Будинки культури» -  80000 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 60000 гривень на придбання сценічних костюмів;
- КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання» - 20000 гривень з яких КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень для забезпечення якісної роботи художньої школи, придбання канцелярського приладдя;
 
3. Збільшити обсяг видатків районного бюджету за рахунок коштів переданих із сільських бюджетів районному бюджету у вигляді іншої субвенції загального фонду, збільшити бюджетні призначення на суму - 139900 гривень, а саме:
 
3.1. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації  КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 80000 гривень на реалізацію районної програми «Ремонту та утримання автомобільних доріг  загального користування  державного та місцевого  значення Чемеровецького району на 2016 рік»;
 
3.2. Головному розпоряднику, відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації збільшити бюджетні призначення КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 39 900 гривень з яких 12000 гривень для Степанівської ЗОШ І-ІІ ст. на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту школи, 22000 гривень для Кугаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. на придбання меблів та 5900 гривень для Бережанської ЗОШ І-ІІ ст. на придбання пластикових вікон (за рахунок коштів переданих із Степанівського, Кугаєвецького та Бережанського сільських бюджетів);
 
3.3. Головному розпоряднику Чемеровецькій районній раді збільшити бюджетні призначення для КТКВК 080800  «Центру первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень для Теремковецького ФАПу на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту (за рахунок коштів переданих із Юрковецького сільського бюджету)
 
4. Зменшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду за рахунок зменшення доходів головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення по КФКВ 070303 «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» КЕКВ 2730«Інші виплати населенню»  - 66438 гривень.   
    
  5. Перерозподілити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно їх звернень:
5.1. Головному  розпоряднику Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування»  зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 12900 гривень та КЕКВ 2250 «оплата відряджень» - 1000 гривень і збільшити бюджетні призначення КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 12900 гривень та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1000 гривень. По спеціальному фонду бюджету КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити бюджетні призначення по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 36000 гривень і збільшити  бюджетні призначення КТКВК  010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 11000 гривень на придбання ноутбука та на загальний фонд КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 25000 гривень для оплати послуг за поточний ремонт приміщення;
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» за рахунок коштів медичної субвенції зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 15500 гривень і збільшити по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15500 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 25000 гривень та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 27815 гривень і збільшити по КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52815 гривень для придбання комплектуючих до опалювальних приладів та проведенням ремонтних робіт систем опалення та водопостачання;
- КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити бюджетні призначення по проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 17373 гривень та збільшити КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 17373 гривень на реконструкцію газової мережі з встановленням газових конвекторів в кабінетах ФАПу с.Почапенці;
 
5.2. Головному  розпоряднику Чемеровецькій районній державній адміністрації:
- КТКВ 091204 розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування зменшити бюджетні призначення  по КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» - 40000 гривень та збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 2111 «заробітна плата» - 25000 гривень та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15000 гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту;
- КТКВК 250404 зменшити бюджетні призначення по КЕКв 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на виконання районної програми «Забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень на  2016-2017  роки» в сумі 100000 гривень та збільшити бюджетні призначення КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 100000 гривень на виконання районної програми «Забезпечення виконання Чемеровецькою районною державною адміністрацією делегованих повноважень на  2016-2017  роки»;
- КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» КЕКв 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - внести зміни в частині отримувача коштів замінити «Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області» на Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області (для Чемеровецького ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області);
 
5.3. Головному  розпоряднику відділу освіти Чемеровецької районної державної адміністрації за рахунок коштів місцевого бюджету зменшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 17275 гривень, КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 47250 гривень, КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1000 гривень; за рахунок коштів державного бюджету зменшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» -  9312 гривень;
 Збільшити бюджетні призначення за рахунок коштів місцевого бюджету  КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -17275 гривень. КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 47250 гривень. КТКВ 130107 «Дитячо-юнацька спортивна школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 1000 гривень; за рахунок коштів державного бюджету збільшити бюджетні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9312 гривень.
 
5.4. Головному  розпоряднику відділу культури Чемеровецької РДА зменшити бюджетні призначення  по КТКВК 110201 КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»    -118591 гривень; КТКВ 110202 «Музей»  КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 5240 гривень; КТКВ 110204 «Будинки культури» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 13188 гривень;  КТКВ 110205 «Інші культурно-освітні заклади» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 131795 гривень та
збільшити бюджетні призначення КТКВК 110201 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі - 10000гривень та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»   - 2200 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 29410 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1200 гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 65781 гривень та КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 10000 гривень; КТКВ 110202 «Музей» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5240 гривень; КТКВ 110204 «Будинки культури» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11188 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2000 гривень; КТКВ 110205 «Інші культурно-освітні заклади» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3000 гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 67332 гривень та КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 41463 гривень.
 
    
Начальник  управління                                                                                                                                                              Т.Прубняк
_________________________________________________________________________________________________________________
 
проект
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме  скликання
_________________________________________________________________________________________________________________
Рішення
від   жовтня  2016 року №  
смт. Чемерівці
 
    
       
Про виконання
районного бюджету
за 9 місяців 2016 року
       
Керуючись п.17 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, района рада вирішила:  
               
1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету  за  9 місяців 2016 року по доходах в сумі
163047122 гривень та видатках 156822 457  грн. (додаток №1).
 
2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету  за  9 місяців 2016 року по доходах в сумі
6693392 гривень та видатках  9007756 грн. ( додаток №2).
 
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника голови  районної ради  та постійну  комісію  з  питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності.
 
 
 
 
 Голова районної ради                                                                                                                                            С.Павлишина
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
    Інформація
 про  виконання  районного  бюджету 
за 9 місяців 2016 року
 
ДОХОДИ
 
Загальна характеристика виконання бюджету району
 
За січень - вресень 2016 року до бюджету району з різних джерел надійшло 202187,2 тис.грн. при плані 188376,3 тис.грн. або 107,3%, в тому числі до загального фонду - 194062,6 тис.грн., з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 45268,5 тис.грн.  при плані 34922,6 тис.грн. або 129,6% і дотацій та субвенції з вищестоящих бюджетів 148794,1 тис.грн. (99,9%).
Найбільшу питому вагу в надходженнях до загального фонду становить:
·    податок з доходів фізичних 57,9%, надходження становлять 26202,3 тис.грн., виконання до бюджетних призначень - 126,9%, темп приросту до надходжень звітного періоду минулого року - 60,5%, (найкрупніші платники: ТОВ «Оболонь-Агро»-3456,9тис.грн., ТОВ «Волочиськ-Агро»-3031,0тис.грн., ПАТ «Оболонь»-2738,1тис.грн., Відділ освіти молоді та спорту-1749,8тис.грн., ТОВ «Промінь-Галичина»-2066,7тис.грн., ЦРЛ- 1425,9тис.грн., ДП «Закупненський кар»єр»-760,2тис.грн., Чемеровецький медичний коледж-696,0тис.грн.,РЕМ-402,5тис.грн);
·    податок на майно 16,7%, сума надходжень - 7572,5 тис.грн., відсоток виконання до планових показників - 130,7% ( найкрупніші платники по орендній платі за землю: ТОВ «Оболонь-Агро»-1199,8 тис.грн., ПАТ «Оболонь»-958,8 тис.грн., ПП «Кочубіївське»-302,4 тис.грн., ПП «Аграрна-компанія 2004»-231,3 тис.грн., СГК «Летава»-136,0 тис.грн.;
·    єдиний податок - 15,6%, надійшло до бюджету - 7075,3 тис.грн., до бюджетних планових показників виконання становить 141,8% ( найбільші платники по єдиному податку 4 групи: ТОВ «Оболонь-Агро»-1177,8 тис.грн.,  СГК «Летава»-794,5 тис.грн., ТОВ «Енселко-Агро»-338,7тис.грн., ПП «Аграрна-компанія 2004»-258,7 тис.грн., ПП «Україна-Агро 2С»-258,6 тис.грн., ТОВ «Волочиськ Агро» - 256,9 тис.грн., ТОВ «Промінь-Галичина»-176,4тис.грн.,);
·    інші надходження становлять 9,8%, надійшло до бюджету 4436,3 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району всього надійшло 8124,6 тис.грн., в тому числі власні надходження - 7315,7 тис.грн., складає 196,0 відсотка (+3583,2тис.грн) до бюджетних призначень звітного періоду поточного року за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 6819,2 тис.грн. що становить 190,7% за рахунок збільшення надходжень благодійних внесків.
Із 35 рад базового рівня виконали бюджетні призначення усі сільські та селищні ради  що становить 100 відсотків.
 
Характеристика виконання районного бюджету
                                                           
Січень-вересень 2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування між бюджетних трансфертів  в сумі 26687,7тис.грн., що становить 127,6% до обсягів, затверджених планових показників на відповідний період 2016 року, спеціального фонду 5884,5 тис.грн., або 202,0 відсотків до планових показників.
Основну частину доходів, що надійшли до районного бюджету, становить  податок з доходів фізичних осіб - 98,2 відсотка, надійшло 26202,3тис.грн. при плані 20645,3тис.грн або 126,9 відсотка. Темп росту до відповідного періоду минулого 2015 року складає 160,5 відсотків або на 9872,8тис.грн. більше. 
Надходження податку на прибуток від підприємств та фінансових установ комунальної власності склали 345,9 тис.грн., частина чистого прибутку (доходу ) комунальних унітарних підприємств та їх обґєднань, що вилучається до бюджету - 51,4 тис.грн.
До спеціального фонду дохідної частини районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 26687,7 тис.грн., що становить 127,6% до планових призначень на січень - вересень поточного року.
З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального та спеціального фондів на загальну суму 149603,0тис.грн. або 99,9%, в тому числі
дотацій - 6084,0 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на відповідний період 2016року, субвенцій - 143519,0 тис.грн.,  або 99,9%.
 
 
ВИДАТКИ
 
Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за  січень-вересень 2016 року складають 165830,2 тис.грн., що становить 99,7 % від  затверджених  видатків  по районному бюджету за 9 місяців  2016 року  в  сумі   166266,4 тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 156822,5 тис.грн. (96,6% від бюджетних     призначень на 9 місяців  2016 року);
- видатки  спеціального  фонду - 9007,7 тис. грн. (76,6 % від бюджетних призначень на 9 місяців  2016 року);
             В розрізі  економічної  класифікації   проведені   видатки   розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 36,3 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 0,97 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 3,6 відсотків; інші видатки в тому числі пільги і субсидії 59,1 відсотки.   
    Видатки на утримання апарату районної ради за 9 місяців 2016 року  склали - 728,3 тис. грн., при уточненому плані - 956,3 тис.грн., що дало можливість стовідсотково забезпечити потребу на функціонування установи.  
Установи освіти профінансовано в сумі 39718,1 тис. грн., при уточненому плані - 42044,7 тис. грн. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 34151,4 тис. грн., що становить 86,0 відсотків, використаних коштів на освіту.
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці та нарахування.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат по енергоносіях склали  3180,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 3887,3 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби (економія коштів склала 706,8 тис. грн.).
          На харчування учнів витрачено - 675,9 тис.грн. при уточненому плані 740,7 тис. грн., частка яких в структурі складає 1,7 відсоток. Один харчодень по загальноосвітніх школах склав - 5 гривень 72 копійки.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я загалом склали 20932,5 тис.грн..
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці, в структурі затрат які становлять 17105,6 тис.грн. або 81,7 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено 1861,9 тис.грн.. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 825,9 тис.грн. або 3,9 відсотки.
  На культуру та мистецтво спрямовано  3013,6 тис. грн, при планових призначеннях  - 3171,9 тис.грн.,  в тому числі: на оплату праці працівників районних закладів культури  1782,5 тис. грн., що складає 81,8 відсотки, використаних коштів, на проплату за енергоносії  393,3 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 459,5 грн. В структурі  видатків  розрахунки за енергоносії склали  15,3 відсотки.
Фізична  культура і спорт профінансовано в розмірі 569,5 тис.грн., при кошторисних призначеннях 579,9 тис. грн. .
  
Видатки на соціальний захист  склали 2630,0 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 2157,4 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  258,1 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 214,5 тис.грн..
Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за січень-вересень 2016 року склали в сумі 75842,7тис.грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 33198,7 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 40845,1 тис.грн.;
-   на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1215,5 тис.грн.;
-  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -583,4тис.грн.
Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення за 9 місяців 2016 р. по загальному фонду складає в сумі 20951,8тис.грн., в тому числі:
-    на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, в зв'язку з недофінансуванням районного бюджету централізованих розрахунків по житлово-комунальних послугах з пільг та субсидій -19443,5 тис.грн. ;
-    на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого заборгованість виникла по причині недопоступлення коштів з державного бюджету-1508,3тис.грн..
             Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  за  січень-вересень 2016 рік склали в сумі 289,9 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -34,4 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 19,0 тис. грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту -36,5тис.грн., встановлення телефонів інвалідам I та II груп -0,1тис.грн.;  на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 199,9тис.грн.       
Місцеві програми профінансовано в сумі 173,2 тис.грн., в тому числі: кінематографія - 14,9 тис.грн., періодичні видання - 52,5 тис.грн.. на організацію та проведення загальнорайонних заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят проведено видатки в сумі  105,8 тис.грн..
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались. Загальна сума кредиту індивідуальним сільським забудовникам по КФК 250911 КЕКВ  4113 заплановано 20,0 тис.грн. кошти не повертались та не проводилось фінансування, вільні кошти в банках не розміщувались.
      
Видатки  з місцевого  бюджету за 9 місяців 2016 року по спеціальному фонду склали  9007,7 тис.грн. при уточненому плані  11765,6 тис.грн.; з них на капітальні видатки використано 5090,0 тис.грн., в тому числі використано відділом освіти - 2268,1 тис.грн., охороною здоров»я - 1689,4 тис.грн..
  Залишки коштів станом на 01.10.2016р. на котлових рахунках становлять:
-    загального фонду  районного бюджету 7678,9 тис.грн.;
    Залишки коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду розпорядників коштів складають    299,4 тис.грн.:
          -  платні послуги    135,8 тис.грн.
          -  інші джерела власних надходжень  58,2
 тис.грн.
 
 
Начальник управління фінансів                                                                                        Т.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
                                                         
                   
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
СЬОМЕ  скликання
 
РІШЕННЯ
від 04 березня  2016 року  №      /2016
смт Чемерівці
 
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2016 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік» такі зміни:
1.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 624 907,86 гривень в тому числі:
 
- за рахунок 
залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по освітній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 77703,45 гривні;
- за рахунок 
залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 81141,41 гривня;
- за рахунок
залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року на суму 466 063 гривень виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді:
- на КТКВК 150101 розпорядник  районна рада КЕКв 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів»  кошти в сумі 113075 гривень, як частку співфінансування робіт по реалізації проекту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області»;
- КТКВК 080101 розпорядник Центральна районна лікарня -268 115 гривень із яких на КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 22 625 гривень КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 123 635 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 120 000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 1 855 гривень;
- розпорядник Центр ПМСД - 84873 гривні на КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» -  57 973 гривень, для завершення проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області» та КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги»  КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 26 900 гривень, для встановлення ГБО на 3 автомобілі, які здійснюють  перевезення хворих на процедуру гемодіалізу в м,Камянець-Подільський тричі на тиждень, що дасть змогу економно витрачати бюджетні кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів.
2. Збільшити  профіцит районного бюджету на суму 171 048 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 191 048 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму  171048 гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
4. Затвердити додаток 7 «Перелік об'єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» у сумі 171048 гривень.
5. Перерозподілити призначення головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідно до їх звернень.
6. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік.   
7. В пункті 1 цифри «179994 088» , «176109 924», «3884 164», замінити на «209088 719», «205204 555», «3884 164», відповідно (додаток 1).
В пункті 2 цифри «179994 088», «176089 924», «3904 164» замінити на «209713 626,86», «205611 514,86», «4102 112»   відповідно (додаток 3).
8. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-4 даного рішення додатки 1,2,3,5,6 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»  викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 цього рішення.
9. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Войтова Ю.В.
 
 
 
Голова ради                                                  С.Павлишина
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Пояснювальна записка
до  рішення  сесії сьомого скликання  районної ради від 04 березня 2016 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік»
 
Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»,  вносяться  зміни до районного бюджету на 2016 рік.
 
1.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 
624 907,86  гривні в тому числі:
1.1. За рахунок  залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по освітній субвенції з Державного бюджету районному бюджету на суму 77 703,45 гривня, спрямувати залишок освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації на КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» а саме:
- КЕКв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 72797гривень для придбання вапна та будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту загальноосвітніх навчальних закладів до початку 2016-2017н.р.;
- КЕКв 2800 «інші поточні видатки» в сумі 4906,45 гривень для сплати екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря  забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення «котельнями загальноосвітніх навчальних закладів».
1.2. За рахунок  залучення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2015 року, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 81141,41 гривня, спрямувати залишок медичної субвенції Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» - 70956,72 гривень із яких на КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 67956,72гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 3 000 гривень;
 - КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» КЕКв 2240 «оплата послуг «крім комунальних» в сумі - 10184,69 гривень, для повірки медичного обладнання, поточного ремонту комп'ютерної техніки, навчання з охорони праці.
1.3. За рахунок  залучення вільного залишку, бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року на суму 466 063 гривень, виділити головному розпоряднику - Чемеровецькій районній раді:
- КТКВК 080101 «Центральна районна лікарня» -268 115 гривень із яких на КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 22 625 гривень КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 123 635 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії    » - 120 000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 1 855 гривень;
- на КТКВК 150101 «розпорядник районна рада» КЕКв 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів»  кошти в сумі 113075 гривень, як частку співфінансування робіт по реалізації проекту «Реконструкція нежитлових приміщень на першому, другому і третьому поверхах під паливні з заміною систем опалення в адмінбудівлі Чемеровецької районної ради по вул. Центральній, 28 в смт.Чемерівці Хмельницької області»;
- розпорядник Центр ПМСД КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» -  57 973 гривень, для завершення проекту «Газифікація з встановленням конвекторів в кабінетах Гуківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Гуків Чемеровецького р-ну Хмельницької області»;
- розпорядник Центр ПМСД КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги»  КЕКв 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 26 900 гривень, для встановлення ГБО на 3 автомобілі, які здійснюють  перевезення хворих на процедуру гемодіалізу в м,Камянець-Подільський тричі на тиждень, що дасть змогу економно витрачати бюджетні кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів.
 
2.  Перерозподілити бюджетні призначення головних розпорядників коштів:
2.1. Відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької райдержадміністрації «за рахунок освітньої субвенції» КТКВК 070201»Загальноосвітні школи» перемістити кошти з КЕКв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 72797грн. на КЕКв 2111 «заробітна плата» в сумі  59700грн. та КЕКв 2120 «нарахування на оплату праці» в сумі 13097грн;
2.2. Чемеровецькій районній раді «розпорядник Центр ПМСД» відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджетузменшити бюджетні призначення по медичній субвенції з державного бюджету  КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних «регіональних» програм» на 8969 874 гривень та збільшити КЕКв 2111 «Заробітна плата» - 6118339 гривень, КЕКв 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1346035 гривень, КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300000 гривень, КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 200000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 100000 гривень, КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 95700 гривень, КЕКв 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2600 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 140500 гривень, КЕКв 2274 «Оплата природного газу»  - 549200 гривень, КЕКв     2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 15000 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 100000 гривень, КЕКв 2800 «Інші поточні видатки» - 2500 гривень; зменшити бюджетні призначення по коштах місцевого бюджету  КТКВК 080800 «Центри первинної  медичної «медико-санітарної» допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних «регіональних» програм» на 1560 000 гривень та збільшити КЕКв 2111 «Заробітна плата» - 1003 822 гривень, КЕКв 2120 «Нарахування на оплату праці» - 220 452 гривень, КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 777 гривень, КЕКв 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 110000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 162 гривень, КЕКв 2271 «Оплата теплопостачання» - 15 246 гривень, КЕКв 2273 «Оплата електроенергії» - 33702 гривень, КЕКв 2274 «Оплата природного газу»  - 68 993 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 105 816 гривень.
    
Начальник  управління                                                  Т.Прубняк
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
ВИСНОВОК
 
Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України  управління  фінансів Чемеровецької райдержадміністрації повідомляє, що  обсяг вільного  залишку  бюджетних коштів районного бюджету  станом на 01.01.2016 року складає по загальному  фонду - 5995429,26 грн., по освітній субвенції з державного бюджету районному бюджету - 77703,45грн, по медичній субвенції з державного бюджету районному бюджету - 81141,41 грн. По спеціальному фонду  бюджету розвитку  залишок коштів становить - 2 193,62 грн.
    
Начальник  управління фінансів                                       Т.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
Інформація
до засідання колегії райдержадміністрації
про виконання районного бюджету за 2015  рік
 
На вимогу ст. 76  Бюджетного кодексу України проект рішення про внесення змін до районного бюджету на  2016 рік перед його розглядом на сесії районної ради підлягає схваленню  на колегії районної державної адміністрації.  Відповідно до  законодавства визначити на 2016 рік:
 
Загальна характеристика виконання бюджету району
 
До місцевих бюджетів району за 2015 рік надійшло 229618,3 тис. гривень при плані 216420,6тис.гривень, що становить 106,1% до річних призначень з урахуванням змін. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 62717.1тис. гривень. Темп приросту до минулого року склав 37,6%. В загальній сумі надходжень доходи загального фонду становлять 216449.5 тис.гривень, або 104,8% до планових призначень з урахуванням змін на 2015 рік; спеціального фонду 13168.8тис. гривень, або 134,2%. 
Питома вага офіційних трансфертів в загальному обсязі доходів бюджету району склала 79,5% або 172179,0 тис.гривень.
За січень-грудень 2015 року до загального фонду бюджету району надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 44270,4 тис.гривень, що становить 130,1 відсотків або на 10248,9 тис.гривень більше до показників, затверджених місцевими радами на 2015 рік з урахуванням змін. Темп приросту до минулого року становить 10,6%.
 За даними моніторингу рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених органами місцевого самоврядування планових показників складає 140,5 відсотків. Наш район займає 8 місце серед районів області. Середній показник по районах становить 133,9 відсотка.
 Темп росту доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до відповідного періоду попереднього року становить 136,4 відсотків
(13 місце). Середній показник по районах - 139,8 відсотків.
 Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення складає 1313,1 грн. Наш район займає 12 місце серед районів області. Середній показник по районах становить 1395,3 грн.
 
Із 35 рад базового рівня виконали бюджетні призначення усі сільські та селищні ради  що становить 100 відсотків.
 
Характеристика виконання районного бюджету
 
ДОХОДИ
                                                           
За  2015 рік до загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування між бюджетних трансфертів  в сумі 25674,5тис.грн., що становить 126,4% до обсягів, затверджених планових показників на 2015 рік з урахуванням змін, спеціального фонду 8550,5 тис.грн., або 257,6 відсотків до планових показників.
Основну частину доходів, що надійшли до районного бюджету, становить  податок та збір з доходів фізичних осіб - 99,4 відсотка, надійшло 25513,5 тис.грн. при плані 20265,9тис.грн або 125,9 відсотка. Темп приросту до минулого року становить 28,2 %, або на 5609,9тис. грн. більше.
 Перевиконання податку по коду 11010100 становить 118,9% або на 2691  836 грн. більше уточнених річних планових призначень і на 2726801 грн. більше до надходжень минулого року в результаті  збільшенням фонду оплати праці по ТОВ «Промінь-Галичина», додатково надійшло в бюджет 655011 грн., ПАТ «Оболонь» - 365318 грн., ТОВ «Оболонь-Агро»- 249532 грн., ТОВ «Енселко-Агро»-213822 грн., ТОВ «Волочиськ-Агро»-192201 грн., за рахунок виплати зарплати на виборчих дільницях, додатково надійшло 114514 грн., а також за рахунок збільшення мінімальної з/п з вересня місяця 2015 року.
Перевиконання планових призначень по коду 11010400 становить 150,1 відсотків або на 2586141 грн. більше бюджетних призначень на 2015 рік. Темп приросту  до фактичних надходжень 2014 року становить 55,8%  або на 2775412 грн. більше.
У зв»язку із конкурентою ситуацією, яка склалась в аграрному бізнесі, у 2015 році окремі с/г підприємства підвищили відсоток виплати орендної плати за паї, що дало змогу отримати значне перевиконання, а саме: ТОВ «Енселко - Агро» на 485301 грн., більше ніж у відповідному періоді минулого року, ТОВ «Промінь-Галичина» - 315198 грн., ТОВ «Волочиськ-Агро» - 297804 грн, СГК «Летава» - 220114 грн., ТОВ «Край Агро» - 291186 грн., ТОВ «Аграрна долина» - 259754 грн.
Надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності складають 77108 гривень, виконання - 109,4 відсотка або на 6608 гривень більше уточненого річного плану.
Поступлення частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету району (код 21010300) складає 100715 гривень, що на 96165 гривень більше планових призначень на рік.
До спеціального фонду дохідної частини районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 8550,5 тис.грн., що становить 257,6% до планових призначень на січень - грудень 2015 року.
З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло до загального фонду на загальну суму 157501,2тис.грн. або 99,7%, в тому числі
дотацій - 13503,3 тис.грн. або 100,0% до бюджетних призначень на 2015рік, субвенцій -143997,9 тис.грн.,  або 99,7%.
 
 
 
ВИДАТКИ
 
Видатки  загального і  спеціального  фондів районного бюджету за 2015 рік  склали 188395,4
тис.грн., що  становить 99,4 % від  затверджених  видатків  по    районному бюджету   на 2015 рік  в  сумі 189518,9  тис.грн., в  тому  числі :
- видатки загального фонду - 175 742,9 тис.грн. (99,6% від бюджетних     призначень на 2015 рік);
- видатки  спеціального  фонду - 12652,5 тис.грн. (96,9 % від бюджетних призначень на 2015 рік) ;
             В розрізі  економічної  класифікації   проведені   видатки   розподілились таким чином: заробітна плата з нарахуваннями - 40,8 відсотки; придбання медикаментів і продуктів харчування - 2,5 відсотків;  оплата  комунальних  послуг - 5,4 відсотків; капітальні видатки  -  3,2 відсотка;  інші видатки в тому числі пільги і субсидії - 48,1  відсотка.   
    Видатки на утримання
апарату районної ради за 2015 рік склали - 994,0  тис. грн., при уточненому плані - 996,4  тис. грн., що є на 157,1 тис.грн. більше проти минулого року.  
Установи освіти профінансовано в сумі 54203,8 тис. грн., при уточненому плані - 54297,4 тис. грн.. Витрати на заробітну плату працівників освіти склали 45396,3 тис. грн., що становить 83,7 відсотків, використаних коштів на освіту.
Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці відповідно  до поетапного підвищення  розміру мінімальної заробітної плати протягом 2015 року  в оплаті праці працівників бюджетної сфери та нарахування, а також виплати індексації на заробітну плату, виплату відпускних  та коштів на оздоровлення педагогічним працівникам.
Видатки бюджету по освіті на покриття витрат по енергоносіях склали  5658,1 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 5715,0 тис.грн. у відповідності до їх фактичної потреби.
          На харчування учнів витрачено - 749,9 тис.грн. при уточненому плані 750,0 тис. грн., частка яких в структурі складає 1,4 відсотки.
  Видатки на утримання
установ охорони здоров'я  загалом склали 30061,8 тис.грн..
  Зазначений обсяг асигнувань забезпечив повну потребу в коштах на оплату праці , які в структурі затрат  становлять 23452,8 тис.грн. або 78,0 відсотки.   Забезпечено  розрахунки  за спожиті  енергоносії, на що витрачено  3639,4 тис.грн.. Видатки на медикаменти та продукти харчування склали 1337,7 тис.грн. або 4,4 відсотки.
На культуру та мистецтво спрямовано  4250,4 тис. грн, при планових призначеннях  - 4407,3 тис.грн.,  в тому числі: на оплату праці працівників районних закладів культури  3313,5 тис. грн., що складає 78 відсотків, використаних коштів, на проплату за енергоносії  717,3 тис.грн., при кошторисних призначеннях - 723,3 тис. грн. В структурі  видатків  розрахунки за енергоносії склали 16,8 відсотки.
Фізична  культура і спорт профінансовано в розмірі 784,1 тис.грн., при кошторисних призначеннях 797,4 тис. грн. .
  
Видатки на соціальний захист  склали 4025,0 тис. грн.. Дані видатки використанні на  утримання територіального центру який профінансовано  в сумі 2918,5 тис.грн.,  районного центру  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  336,7 тис.грн.,  утримання  центру соціальної служби сім'ї,  дітей та молоді в сумі 257,9 тис.грн., інших видатків соціального захисту 511,9 тис.грн.
              Фінансування видатків та заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 2015 рік склали в сумі 65289,4 тис.грн. у тому числі:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 39287,3тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 23586,6 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 1002 тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 746 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 667,5 тис.грн.;
    Кредиторська заборгованість з виконання державних програм соціального захисту населення за 2015 р. по загальному фонду складає в сумі 18692,4 тис.грн., в тому числі :
          - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -18250,7 тис.грн.;             
          - на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян --203,1 тис.грн;
           - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-236,6 тис.грн.                     
     Дебіторська заборгованість станом на 1.01.2016р. по субвенціях з державного бюджету загальному фонду виникла в сумі 2,1тис. грн. з надання пільг на оплату природного газу внаслідок перерахунків пільг населенню за період до 01.07.2015року місцевого бюджету перед ПАТ «Хмельницькгаз».
    Не бюджетної заборгованості по субвенціях з державного бюджету для фінансування видатків з виконання державних програм соціального захисту населення немає.    
 
    Фінансування видатків іншої субвенції з обласного бюджету  районним бюджетам за 2015 рік в сумі 81,9 тис.грн., в тому числі: на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 35,9 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 30,5тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп - 0,2 тис.грн.; на поховання учасників бойових дій - 15,3 тис.грн.
Видатки з місцевого бюджету за 2015 рік по пільгах, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг склали в сумі 33,1тис.грн. - Чемеровецькому КП «Комунсервіс» .
 
          Видатки за рахунок коштів резервного фонду не здійснювались. Загальна сума кредиту індивідуальним сільським забудовникам по КФК 250911 КЕКВ  4113 протягом 2015р. кредит виділено в розмірі 35,0 тис. грн.,
  фондом було повернено кошти по КФК 250212 в сумі 340 тис.грн., вільні кошти в банках не розміщувались.
      
Видатки  з місцевого  бюджету за 2015 рік по спеціальному фонду склали  12652,5 тис.грн. при уточненому плані 13058,9 тис.грн.; з них на капітальні видатки використано  6078,8 тис.грн.
          Видатки по
КФК 150101 «Капітальні вкладення» спеціального фонду складають 2899,6 тис.грн., при уточненому плані 3208,9 тис.грн. а саме:
інша субвенція з обласного бюджету на будівництво блочно-транспортабельної твердопаливної котельні по вул.Центральній,46 смт.Чемерівці НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцей та МНВК» одержана  в сумі 2571,8 тис. грн. Крім того,
  станом на 01.01.2015р. рахувалась кредиторська заборгованість по КФКВ 150101  в сумі 637,1тис.грн.  за впровадження опалення на твердому паливі та енергозберігаючих технологій на будівництво котельні на твердому паливі  НВК №2 смт.Чемерівці та  ЗОШ І-ІІІ ступенів.
    Всі три об'єкти введені в експлуатацію.
 
Начальник управління фінансів                                       Т.В.Прубняк
 
__________________________________________________________________________________________________________________
                                              
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме  скликання
__________________________________________________________________________________________________________
Рішення
від  04 березня  2016 року №  
смт. Чемерівці
 
    
       
 
 
Про виконання
районного бюджету
за 2015 рік
 
       
Керуючись п.17 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, района рада вирішила:  
               
1. Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за  2015 рік по доходах в сумі 183175757,92 гривень та видатках 177672997,64грн. (додаток №1).
 
2. Затвердити звіт про виконання спеціального фонду районного бюджету  за 2015 рік по доходах в сумі 11759429,77 гривень та видатках  12652489,75 грн. 
( додаток №2).
 
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника голови  районної ради  та постійну  комісію  з  питань бюджету,   фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності.
 
 
 
 
 Голова районної ради                                           С.Павлишина
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
РІШЕННЯ
від 14 січня 2015 року  №      /2016
смт Чемерівці
 
 
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2016 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прийнятим Верховною Радою України 25 грудня 2015 року розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 25 грудня 2015 року  № 1-2/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік» такі зміни:
     1. Збільшити  обсяг доходів районного бюджету по загальному фонду на суму 29094 631 гривень за рахунок:
1.1. Податкових надходжень в сумі 2959 681 гривень, а саме:
- по коду доходів 11010100 «
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 1692 181 гривень;
- по коду доходів 11010400 «
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1251 850 гривень;
- по коду доходів  11010900 «Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу» - 15 650 гривень;
1.2. Міжбюджетних трансфертів в сумі 26134 950 гривень а саме:
- зменшення обсягу базової дотації (код доходів 41020100)   в   сумі 1852 100 гривень;
- зменшення обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( код доходів 41034200) в сумі 176 900 гривень;
- збільшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( код доходів 41033900) в сумі 439 100 гривень;
- збільшення коштів на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (код доходів 41030600) в сумі 2940 416 гривень;
- збільшення коштів на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (код доходів 41035800) в сумі 337 307 гривень;
- збільшення коштів на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (код доходів 41030800) в сумі 24316700 гривень;
- збільшення коштів на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання  твердого  та  рідкого  пічного  побутового   палива і скрапленого газу (код доходів 41031000) в сумі  130 427 гривень;
2.  Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 2959681 гривня за рахунок  збільшення дохідної частини районного бюджету.
 
3. Збільшити обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду на суму 26134 950 гривень за рахунок  збільшення обсягу трансфертів з державного бюджету районному бюджету.
 
4. Перерозподілити призначення головним розпорядникам коштів, за рахунок зниження розміру єдиного соціального внеску з 36,3% до 22%, для виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» щодо підвищення посадових окладів працівникам бюджетних  закладів.
 
5. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Прубняк Т.В.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік.   
 
6. В пункті 1 цифри «179994088» , «176109924», «3884164», замінити на «209088719», «205204555», «3884164», відповідно (додаток 1).
В пункті 2 цифри «179994 088», «176089 924», «3904 164» замінити на «209088 719», «205184 555», «3904 164»   відповідно (додаток 3).
 
7. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-5 даного рішення додатки 1,2,3,5,6 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2016 рік»  викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6 цього рішення.
 
8. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Войтова Ю.В.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова ради                                                  С.Павлишина
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК
 
Внесення змін до районного бюджету обумовлено необхідністю приведення районного бюджету у відповідність до:
1. Прийнятого Верховною Радою України 25 грудня 2015 року Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
та виконанням вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, у якій передбачено, що у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.
2. Внесених змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, що дозволило збільшити доходи районного бюджету на 2959 681гривень.
Зокрема:
             - застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% (при цьому відмінено справляння 3,6% єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників);
- надання податкової соціальної пільги на рівні 50% однієї мінімальної заробітної плати до доходів, що не перевищують 1,4 мінімальних заробітних плат;
3. Прийнятих Верховною Радою України змін до Податкового кодексу України щодо зменшення розміру єдиного соціального внеску з 36,3% до 22%.
4. Прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р.         № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».
I. У зв'язку з цим:
1.1. Збільшено обсяг трансфертів за рахунок
 - субвенції з державного бюджету на державні програми соціального захисту населення - 27724 850 гривень;
- освітньої субвенції з державного бюджету - 439 100  гривень;
1.2. Зменшено обсяг трансфертів з державного бюджету районному бюджету на 2029000 гривень за рахунок:
- базової дотації - 1852 100 гривень;
- медичної субвенції з державного бюджету - 176900 гривень;
Таким чином, загальний обсяг трансфертів з державного бюджету районному бюджету збільшено на  26134 950 гривень.
    
1.3. Збільшено обсяг доходів районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду на 2016 рік на 2 959 681 гривень, та загальна сума власних надходжень становитеме 27920 231 гривень.
 
Загальний фонд
Податок на доходи фізичних осіб
    Планові показники податку на доходи фізичних осіб на 2016 рік збільшуються на 2959 681 гривень або на 11,9% до затверджених показників попереднім рішенням та складуть - 27920 231 гривень.
    Розрахунок проведений із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, запропонованих податковою реформою.
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:
·    застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15%;
·    збереження ставки податку щодо оподаткування пенсій, що перевищують 3 мінімальні заробітні плати, залишено без змін (15%);
скасування єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати працівників у розмірі 3,6%, в результаті чого збільшиться база оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
 
ІІ.
У зв'язку з цим, даним проектом змін до  районного бюджету на 2016 рік передбачається приведення затверджених показників по видатках до обсягів міжбюджетних трансфертів, що затверджено у Державному бюджеті України на 2016 рік. В даному проекті рішення сесії будуть внесені відповідні зміни і приведено у відповідність обсяги базової дотації, освітньої субвенції, медичної субвенції та інших субвенцій з державного бюджету.
2.1. Збільшено
обсяг трансфертів з державного бюджету районному  бюджету на  28163 950 гривень, за рахунок:
- освітньої субвенції з державного бюджету - 439 100 гривень, збільшити видатки по КФКв 070201 (Загальноосвітні школи) КЕКв 2111 (заробітна плата) - 359 918 гривень, КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) ( нарахування на заробітну плату) - 79 182 гривні;
           - на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 2940416 гривень (по кодах видатків: КФКВ 090302 «Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами
» - 50000 гривень, КФКВ 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» - 200000 гривень, КФКВ 090304 «Допомога при народженні дитини » - 501000 гривень, КФКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» - 50000 гривень, КФКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям»-501000 гривень, КФКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» - 1638416 гривень) ;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 337 307 гривень( по коду видатків КФКВ 070303 «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях»);
- на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 24316 700гривень (по коду видатків КФКВ 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг») ;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання  твердого  та  рідкого  пічного  побутового   палива і скрапленого газу в сумі 130 427 гривень  (по  коду видатків КФКВ 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»)
2.2. Зменшено обсяг трансфертів з державного бюджету районному бюджету на 2029 000 гривень, за рахунок:
- базової дотації -  1852 100 гривень, зменшити видатки по КФКв 250102 (Резервний фонд районного бюджету) КЕКв 9000;
- медичної субвенції з державного бюджету - 176 900 гривень, зменшити видатки по КФКв 080101 (центральна районна лікарня) КЕКв 2111 - 115 339 гривень; зменшити видатки по КФКв 080800 (центр ПМСД) КЕКв 2282 - 61 561 гривню.
Таким чином, загальний обсяг видатків, за рахунок трансфертів з державного бюджету районному бюджету збільшено на 26134 950 гривень.
    
2.3. За рахунок збільшення обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік на 2959 681 гривень, збільшити планові призначення по захищених статтях видатків  головним розпорядникам коштів районного бюджету, в тому числі:
-  Районній раді  (розпорядник центральна районна лікарня) КФКв 080101 - 951 673 гривні, а саме :
КЕКв 2111 (заробітна плата) - 309297гривень, КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) (нарахування на заробітну плату) - 272036 гривень, КЕКв 2220 (медикаменти та перев'язувальні матеріали) - 165000 гривень, КЕКв 2230 (продукти харчування) - 100000 гривень, КЕКв 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) - 50000 гривень, КЕКв 2274 (оплата природного газу) - 55040 гривень, КЕКв 2275 (оплата інших енергоносіїв) - 300 гривень;
-  Районній раді  (розпорядник центр ПМСД) КФКв 080800 КЕКв 2282 -  1060 000 гривень на оплату праці та придбання медикаментів;
-  Районній державній адміністрації  КФКв 250404 КЕКв 2210 - 30000 гривень, на виконання програми «Проведення загально районних заходів та урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та державних свят у Чемеровецькому районі впродовж 2016 року» затвердженої рішенням сесії районної ради сьомого скликання від 25 грудня 2015 року № 10-2/2015;
-  КФКв 070201 (Загальноосвітні школи) - 608 600 гривень на КЕКв 2111 (заробітна плата);
-  Відділу культури  на виконання Постанови КМУ № 1026 від 09.12.2015 року КФКв 110204  КЕКв 2111 -  15 964 гривні;
- Управлінню фінансів районної державної адміністрації на виконання Постанови КМУ № 1026 від 09.12.2015 року для фінансування субвенції сільським та селищним радам КФКв 250380 КЕКв 2620 - 293 444 гривні.
3. Пропонуються наступні зміни бюджетних призначень головним розпорядникам коштів районного бюджету де
позитивним показником є зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати за рахунок зниження розміру єдиного соціального внеску з 36,3% до 22%, як підсумок з'явився додатковий фінансовий ресурс,  який дозволив виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» щодо підвищення посадових окладів працівникам бюджетних  закладів:
3.1. Управлінню фінансів районної державної адміністрації зменшити річні призначення по КФКв 250102 (Резервний фонд районного бюджету) КЕКв 9000 (нерозподілені видатки) на суму 1600000 гривень та спрямувати їх відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації КФКв 070201 (Загальноосвітні школи) КЕКв 2111 (заробітна плата) - 1201728 гривень та КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) ( нарахування на заробітну плату) - 398 272 гривні;
 Відповідно до протоколу № 3 від 14.01.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності, внести зміни відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації за рахунок коштів державного бюджету КФКв 070201 (Загальноосвітні школи) зменшити річні призначення по КЕКв 2230 (продукти харчування) - 993500 гривень та спрямувати їх на оплату праці КЕКв 2111 (заробітна плата) - 814344 гривень та КЕКв 2120 (нарахування на заробітну плату) (нарахування на заробітну плату) - 179156 гривень; за рахунок місцевого бюджету зменшити річні призначення по оплаті праці в сумі 993500 гривень а саме КЕКв 2111 (заробітна плата) -  814344 гривень та КЕКв 2120 (нарахування на заробітну плату) (нарахування на заробітну плату) - 179 156 гривень та спрямувати їх на КЕКв 2230 (продукти харчування) - 950 000 гривень та на КЕКв 2210
(предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 43500 гривень у відповідності до Закону України від 24.12.2015 року №914-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та забезпечити безкоштовним харчуванням з місцевого бюджету пільгову категорію учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"  та стовідсотково учнів 1-4 класів;
Відповідно до протоколу № 3 від 14.01.2016 року засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та регуляторної політики і комунальної власності, внести зміни районній раді збільшити КФКв 010116 КЕКв 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 15000 гривень за рахунок зменшення КФКв 250102 (Резервний фонд районного бюджету) КЕКв 9000 (нерозподілені видатки) - 15000 гривень;
3.2. Районній раді   КФКв  010116 зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 63 871 гривня та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму 63871 гривня;
3.3. Районній державній адміністрації (розпорядник коштів територіальний центр соціального обслуговування) КФКв  091204 зменшення КЕКв 2120 (нарахування на заробітну плату) на суму 228 760 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму 228 760 гривень;
(розпорядник коштів районний ЦССДМ) КФКв  091101 зменшення КЕКв 2120 (нарахування на заробітну плату) на суму 19 662 гривні і
КЕКв 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) на суму 415 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму 20 077 гривень;
3.4. Відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації за рахунок коштів державного бюджету КФКв 070201 (Загальноосвітні школи) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 3010 035 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму 3010 035 гривня;
за рахунок коштів місцевого бюджету КФКв 070401 (Позашкільні заклади) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 62 317 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  62 317 гривень, КФКв 070802 (Методична робота, інші заходи у сфері  народної освіти) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 43 858 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  43 858 гривень, КФКв 070804 (Централізована бухгалтерія) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 55 260 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  55 260 гривень, КФКв 070805 (Господарська група) зменшення КЕКв 2120 (нарахування на заробітну плату) на суму 37 994 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  37 994 гривень, КФКв 070806 (Інші заклади освіти) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 48 487 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  48 487 гривень, КФКв 130107 (ДЮСШ) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 17 356 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  17 356 гривень;
3.5. Управлінню соціального захисту населення (розпорядник коштів Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів) КФКв  091206 зменшення КЕКв 2120 (нарахування на заробітну плату) на суму 26 743 гривні та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму 26743 гривні.
3.6. Відділу культури за рахунок коштів місцевого бюджету зменшити бюджетні призначення по КФКв 110201 (Бібліотеки) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 34 278 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  42 100 гривень, КФКв 110202 (Музеї і виставки) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 2 536 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  9 200 гривень, КФКв 110204 (Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу) зменшення КЕКв 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму 62 400 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  77 949 гривень, КФКв 110205 (Школи естетичного виховання дітей) зменшення КЕКв 2120  (нарахування на заробітну плату) на суму 150 170 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  120 135 гривень,  КФКв  110502  (Інші культурно-освітні заклади та заходи) зменшення КЕКв 2120 (нарахування на заробітну плату) на суму 12 950 гривень та збільшення КЕКв 2111 (заробітна плата) на суму  12 950 гривень;
 
 
Начальник управління фінансів                                                       Т.Прубняк
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                               
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
РІШЕННЯ
від 25 грудня  2015 року № 
смт Чемерівці
 
Про районний бюджет
на 2016  рік
 
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76-77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», розглянувши проект районного бюджету Чемеровецького району на 2016 рік, схвалений і поданий на розгляд районної ради розпорядженням голови Чемеровецької районної державної адміністрації від 21.12.2015 року № ___/2015-р, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань планування бюджет, фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району , районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.    Визначити на 2016 рік:
-  доходи районного бюджету у сумі 180943158 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 177058994 гривні, доходи спеціального фонду районного бюджету 3884164 гривні, згідно з додатком 1 цього рішення;
-  видатки районного бюджету у сумі 180943158 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  177038994 гривні, видатки спеціального фонду районного бюджету 3904164 гривні;
- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 20000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету  20000 гривень;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 20000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  20000 гривень;
-
профіцит районного бюджету у сумі 20000 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 20000 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20000 гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків, у тому числі по загальному фонду 177038 994 гривні та спеціальному фонду 3904 164 гривні згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  50000 гривень.
4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5.  Затвердити на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 3952840 гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:
       - оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111);
  - нарахування на заробітну плату (код 2120);
  - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
  - забезпечення продуктами харчування ( код 2230) ;
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  (код 2270);
  - інші виплати  населенню  ( код 2730);
  - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  343890 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
8. У процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету управління фінансів Чемеровецької райдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням Чемеровецької райдержадміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради  питань  планування  бюджету,  фінансів,  економічної політики , розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району . 
9. Якщо після прийняття районною радою рішення про районний бюджет на 2016 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.
Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням Чемеровецької райдержадміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради питань планування бюджету, фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району . 
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Відповідно частини сьомої статті 108  Бюджетного кодексу України надати право Чемеровецькій райдержадміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.
12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами; затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
13. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
  -    базова дотація;
  -    освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
-    медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" ;
-    субвенція з обласного
бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп, поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.
14. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок перерахування міжбюджетних трансфертів» здійснювати перерахування субвенції з районного бюджету сільським селищним бюджетам двічі на місяць до 10 та 25 числа,  відповідно до розпису районного бюджету.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.
16. Додатки  1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  Войтова Ю.В. та  постійну комісію з питань  планування  бюджету , фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району. 
 
 
 
Голова ради                                                                           С.Павлишина
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
НА 2016 РІК
 
Соціально-економічний розвиток району в  2015 році
Економіка  району  у 2015 році характеризується стабільною динамікою зростання. Головні зусилля органів виконавчої влади були спрямовані на виконання головних пріоритетів розвитку району, визначених річною Програмою соціально-економічного розвитку, а також на збереження тенденцій сталого економічного розвитку району, забезпечення високих темпів зростання виробництва промислової та сільськогосподарської продукції в умовах ринкового механізму, розвитку інфраструктури і на цій основі підвищення добробуту населення району.
За підсумками роботи промислових підприємств району за 2015рік очікується виробництво 133,7  млн.грн.,. промислової продукції в діючих цінах.
За 12 місяців 2015року темп росту валової продукції сільського господарства до відповідного періоду минулого року становитиме близько 103,0 %.
  Виробництво рослинницької продукції за 12 місяців поточного року очікується на рівні 101,2% до відповідного періоду попереднього року, а виробництво тваринницької продукції відповідно 121,8 % до минулорічного показника.
Оборот роздрібної торгівлі складає 78,3 млн. грн. (за очікуваними даними) проти 62,6 млн. грн., забезпечено темпи росту відповідно на 88,4% (враховуючи індекс споживчих цін).
Покращення показників економічного розвитку району зумовили позитивну динаміка щодо підвищення доходів населення, зменшення кількості безробітних  та зростання інвестиційних потоків.
Основними проблемними питаннями залишаються:
     низька заробітна плата та зайнятість населення;
    недостатня ефективність аграрного сектору;
     недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів освіти та медицини;
     низька ефективність використання промислового потенціалу.
 
 
Пріоритетні завдання та основні заходи на 2016 рік
 
Метою
соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік є забезпечення виконання комплексу заходів системних економічних реформ, спрямованих на економічне зростання, створення ефективної системи органів виконавчої влади, розв'язання гострих соціальних питань та підвищення добробуту населення.
 
Пріоритет 1.  Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів
 
                 1.1. Забезпечення доступу до високоякісної освіти
Розвиток освітньої галузі буде спрямований на виконання законодавчих актів, Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років, інших нормативно-правових документів.
Протягом року будуть реалізовуватися наступні масштабні заходи:
1.    Капітальний ремонт будівлі Закупнянської ЗОШ I-IIIст.  в смт.Закупне вул.Центральна ,7 Чемеровецького району Хмельницької області;
2.    Капітальний ремонт будівлі Летавського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступеня, ліцей" в с.Летава, вул.Молодіжна, 3  Чемеровецького району Хменицької області.
 
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
-     покращення матеріального стану освітніх установ;
-     економія бюджетних коштів на енергоносії;
- приведення мережі навчальних закладів до оптимальної кількості, покращення якості навчання.
 
1.2. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування
Головними завданнями у сфері охорони здоров'я є забезпечення доступності якісних медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань. Для цього у 2016 році в районі будуть  реалізовуватися заходи, що передбачають:
- реконструкція дитячого корпусу Чемеровецької районної лікарні смт.Чемерівці під реанімаційне та травматологічне відділення Хмельницької області.
 
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:
підвищення ефективності роботи Чемеровецької ЦРЛ, формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг в районі.
 
Пріоритет 2.  Формування конкурентоспроможної економіки
 
2.1.    Розвиток промислового сектору
Розвиток промислового сектору буде полягати в збереженні існуючих потужностей промислових підприємств. Це буде досягнуто за рахунок заходів, що передбачають:
- вихід на проектну потужність солодовим заводом ПАТ «Оболонь», через розширення ринків збуту продукції зокрема експорт солоду;
 - виготовлення спецдозволу для розробки частини родовища вапняку «Ковалівсьське» ДП «Закупненський кар'єр».
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
-    зростання виробництва  промислової продукції солодового заводу до проектної потужності -120,0 тис.тонн.;
-     збільшення асортименту продукції ДП «Закупненський кар'єр», збільшення кількості працюючих до 100 осіб.
 
2.3. Розвиток сільського господарства
Пріоритетними напрямами агропромислового комплексу є подальше нарощування виробництва продукції рослинництва та тваринництва  та поліпшення її якості через реалізацію наступних заходів:
- будівництво елеватора в смт. Закупне ПП «Аграрна компанія - 2004» ;
- реконструкції тваринницького приміщення ТОВ «НАУЛІВ» с.Теремківці.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
 
   - створення нових додаткових робочих місць в кількості   10 чоловік;
   -  збільшення  виробництва молока  на 105%;
   - покращення зберігання товарної продукції.
 
 
Пріоритет 3. Розвиток інфраструктурних секторів.
 
3.2. Модернізація транспортної інфраструктури
Успішна реалізація регіональної політики у сфері транспортної інфраструктури у 2016 році буде забезпечуватися шляхом реалізації наступних заходів, що передбачають:
- будівництво об'єктів транспортної інфраструктури за межами населеного пункту смт. Закупне на території Закупненської селищної ради Чемеровецького району Хмельницької області.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:
зростання обсягів вантажних перевезень.
 
3.4. Будівництво та розвиток житлово-комунального господарства
Основним пріоритетом у 2016 році в сфері житлово-комунального господарства в Чемеровецькому районі буде: Реконструкція існуючих очисних споруд потужністю 20м3/добу в смт. Закупне, Чемеровецького району , Хмельницької області.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити:
- створення 3 додаткових робочих місць;
- очищення каналізаційних стоків;
          - покращення стану навколишнього природного середовища.
 
 
1. Доходи
 
Районний  бюджет  на  2016  рік  по доходах сформовано за рахунок власних доходів загального та спеціального фондів, дотації та субвенцій з Державного та обласного бюджетів. Дохідна частина прогнозних показників районного бюджету розроблена на основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.
У процесі визначення доходів загального фонду районного бюджету також враховані динаміка та тенденція надходжень податків та зборів, обов'язкових платежів за попередні роки.
Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік обраховано в загальній сумі 180943158 гривень., в тому числі обсяг загального фонду  складає 177058994 гривень, з них власні надходження загального фонду - 24960550 гривень, що на 1585246 гривень більше обсягів, затверджених  районною  радою  на  2015  рік з урахуванням змін,  базова дотація становить  9964400 гривень, субвенції з державного та обласного бюджетів - 142134044 гривень.
Доходи спеціального фонду - 3884164гривень або на 565173 гривень більше  бюджетних  призначень  на  2015  рік.
Районною радою рішення щодо надання податкових пільг не приймались.
 
Загальний фонд
 
 
Код 11010000
„Податок  на доходи фізичних осіб”
 Прогнозний розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2016рік розраховано в сумі 24875550 гривень з урахуванням основних показників економічного і соціального розвитку Чемеровецького району на 2016 рік, виходячи з прогнозного фонду оплати праці на 2016 рік у сумі 232375189 гривень (відповідно до проекту Програми соціально-економічного розвитку Чемеровецького району на 2016 рік) з урахуванням фактичних надходжень у 2015році, податкової соціальної пільги та податкової знижки, з урахуванням норм чинних Бюджетного та  Податкового кодексів України.
При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:
·    суму податку на доходи фізичних осіб із соціальних пільг в сумі 4435616 гривень (за даними податкової  інспекції);
·    суму податку, що підлягає поверненню платникам податку у зв'язку з нарахуванням податкової  знижки 256100 гривень (за даними податкової  інспекції ).
Податок на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок та погашеної заборгованості та інше. Визначено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та у поточному році  в сумі 12084167 гривень.
Податок на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу на 2016 рік,  обраховано в сумі 267500  гривень.
 
 
 
Розрахунок податку та збору на доходи фізичних осіб на 2016 рік
 
 
 
 
 грн.
 № п/п
 Показник
 2016 рік прогноз
 1
 Витрати на оплату праці
 
 
 (ФОП + лікарняні, що виплачуються за рахунок фондів соцстраху + винагорода по цивільно-правовим договорам)
 232375189
 
 Сума фонду оплати праці військовослужбовців, шахтарів і відрахувань єдиного внеску
 7046529
 
 База оподаткування без утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (р.1- р.1а)
 225328660
 2
 Сума податку на доходи фізичних осіб, (р.1б х 15%)
 33799299
 3
 Сума податку на доходи фізичних осіб із соціальних пільг, всього:
 4435616
 
 п.169.1.2 ПК у розмірі 100% суми пільги визначеної за правилами підпункту 169.1.1 ПК
 561280
 
 п.169.1.3 ПК у розмірі 150% суми пільги визначеної за правилами підпункту 169.1.1 ПК
 58355
 
 п.169.1.4 ПК у розмірі 200% суми пільги визначеної за правилами підпункту 169.1.1 ПК
 0
 
 п.169.1.1 ПК у розмірі 100% від прожиткового мінімуму за правилами визначеними п.169.4.1 ПК податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень
 3815981
 4
 Сума податку без соціальної пільги (р.2-р.3)
 29363683
 5
 Суми витрат, що включаються до складу податкового кредиту (декларація про доходи)
 
 6
 Сума податку, що підлягає поверненню платнику у зв'язку з нарахуванням податкової знижки
 256100
 7
 Сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням втрат від застосування податкової знижки (р.4-р.6)
 29107583
 8
 Надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу іншого ніж заробітна плата, за результатами річного декларування, документальних перевірок та погашеної заборгованості та інше
 12084167
 9
 РАЗОМ податку на доходи фізичних осіб (р.7+р.8)
 41191750
 10
 Сума податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців
 267500
 11
 Сума податку на доходи фізичних осіб шахтарів-працівників
 0
 12
 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді процентів
 0
 13
 Військовий збір
 0
 14
 Всього до зведеного бюджету (р.9+р.10+р.11+р.12+13)
 41459250
 
 
 
Код 11020200
„Податок на прибуток підприємств”
 Прогнозні показники податку на прибуток підприємств районної комунальної власності розраховані в сумі 55000 гривень відповідно до діючих положень Бюджетного та Податкового кодексів України, динаміки надходжень за попередні роки та згідно фінансового результату підприємств до оподаткування.
 
Код 21010300
„Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету ”
 
Прогнозні обсяги частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету складуть 30000 гривень та визначено на підставі прогнозних показників державної податкової інспекції  відповідно до діючих положень Бюджетного та Податкового кодексів України,.
 
 
Доходи спеціального фонду
 
Код 25000000
„Власні надходження бюджетних установ ”
Спеціальний фонд районного бюджету сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ.
 До власних надходжень бюджетних установ належать плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.
Прогнозні надходження власних надходжень бюджетних установ до районного
бюджету на 2015 рік визначено відповідно до положень Бюджетного кодексу України та розрахунків головних розпорядників коштів в сумі  3884164гривень в тому числі по галузях: культура - 267000 гривень., освіта-3215664 гривень, територіальний центр соціального обслуговування населення -80000 гривень., ЦПМСД-321500 гривень.
 
2. Видатки районного бюджету на 2015 рік
 
Особливості формування видаткової частини районного бюджету
Формування видаткової частини районного бюджету здійснено на основі змін до Бюджетного кодексу України  та реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.
Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки на підвищення протягом року мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (без врахування індексації заробітної плати), збільшення вартості харчування та медикаментів, видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, які обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників 2015 року.
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам,
передбачено   у  сумі 80857 800 гривень у тому числі:
·    субвенції із загального фонду:
Ш    освітня субвенція  - 44941 000 гривень,
Ш    медична субвенція  - 25952 400  гривень,
Ш    базова дотація з державного бюджету   - 9964400 гривень.
З метою збалансування бюджету та виходячи із обмежених можливостей   ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету спрямована на вкрай нагальні потреби. Після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" її обсяг буде приведено у відповідність до вищезазначеного Закону та зменшено видатки на відповідну суму за рахунок освітньої та медичної субвенції, а також базової дотації з державного бюджету.
Обсяг видатків районного бюджету  на 2016 рік становить 180943158 гривень  в тому числі  загального фонду 177038994 гривень, спеціального фонду 3904164 гривень. Резервний фонд становить 3952840 гривень.
Відповідно до частини 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України у повному обсязі враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати . Розрахунок прогнозного обсягу видатків здійснено з урахуванням передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 1 378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень з 1 грудня - 1550 гривень. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС відповідно до Постанови КМУ № 1013 від 9.12.2015 року становить 1113 гривень.
На фінансування заходів та утримання закладів в галузі освіти передбачено 53445137 гривень (29,5%.), охорони здоров'я - 26773900 гривень (14,8%), соціального захисту та соціального забезпечення - 73776699 гривень (40,8%), культури і мистецтва - 4685774 гривень (2,6%), фізичної культури і спорту - 941328 гривень (0,6%), державне управління - 942920 гривень (0,5%), інші видатки (з урахуванням резервного фонду) - 20377400 гривень (11,2%).
За економічною структурою в районному бюджеті видатки розподіляються наступним чином: 61472010 гривень - видатки на заробітну плату з нарахуваннями (34,0% загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 10597200 гривень (9,7%), медикаменти та перев'язувальні матеріали - 443900 гривень (0,3%), продукти харчування - 2508700 гривень (1,4%), резервний фонд - 3952840 гривень (2,2 %), соціальне забезпечення - 70787129 гривень (39,1%), інші видатки - 31181379 гривень (13,3%). 
                          
Видатки районного бюджету на 2016 рік за галузевою ознакою
Органи місцевого самоврядування
На утримання  районної ради в 2016 році передбачені кошти в сумі  942920 гривень.
У складі виділених асигнувань враховані видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 742602 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 128643 гривень. На оплату послуг зв'язку, транспортне обслуговування та інші адміністративно-господарські витрати передбачено - 71675 гривень.
Освіта
З метою створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти в районі функціонує 37 загальноосвітніх навчальних закладів. У 2016 році кругло річно працюватимуть 42  дитячі дошкільні заклади.
Фінансовим управління РДА на основі розрахункових показників, доведених Міністерством фінансів України із застосуванням нормативно - формульного методу для розподілу освітньої субвенції для району передбачена дана субвенція в сумі 44941 000 гривень.
Видатки на утримання районних установ освіти у 2016 році по  загальному фонду передбачені  в сумі 4900 000 гривень, в тому числі на перевезення учнів до місця навчання і додому  передбачено в сумі 900 000 гривень з місцевого бюджету, видатки спеціального фонду заплановані в сумі 3215664 гривень.       
За рахунок видатків, що передбачені на фінансування відділу освіти у 2016 році заплановано видатки по КФКв 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань» в сумі 6000 гривень, КФКв 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ» в сумі 215328 гривень. Головним розпорядником коштів визначено відділ освіти, молоді та спорту.
Семеро дітей-сиріт позбавлені батьківського піклування, яким виповниться 18 років одержать допомогу в сумі 12670 гривень по 1810 гривень кожний, видатки при працевлаштуванні двох дітей по закінченню школи -18372 гривні.
Витрати на заробітну плату з нарахуваннями обраховані в сумі  40213681 гривня. Встановлено такі рівні мінімальної заробітної плати : 1 січня - 1378гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень на місяць. Видатки на харчування у загальноосвітніх школах передбачені в сумі 993 500 гривень, що на рівні 2015 року
забезпечено розрахункову потребу коштів на придбання продуктів харчування для організації харчування учнів І-IV класів та пільгових категорій КЕКв 2230 із розрахунку вартості харчування  одного діто-дня 1-4 класів по 3,26 грн..
Видатки на енергоносії передбачені відповідно до їх фактичного використання з встановленими лічильниками, площами приміщень  та з  урахуванням цін, які склалися на період розрахунків до бюджету станом на 1.01.2016 року у загальній сумі 7094 575 гривень. Проти минулого року значно збільшуються видатки за споживання природного газу і теплопостачання через збільшення тарифів на ці послуги, зокрема тарифи за споживання 1000 куб. метрів газу тариф встановлено в розмірі 9,005 грн. замість 7,711 грн. аналогічно за електропостачання 1,82 грн. за 1 квт замість 1,58 грн. Питома вага видатків на оплату енергоносіїв із загальної суми видатків на утримання закладів освіти складає 14,2 відсотка.
По спеціальному фонду районного бюджету заплановано кошти в сумі 3215 664 гривні, капітальні видатки на 2016 рік по закладах освіти передбачені 301000 гривень. Використання коштів, передбачених на проведення капітальних видатків, буде проводиться за пріоритетними напрямками.
 
Охорона здоров'я
   Розрахунковий показник по медичній субвенції на 2016 рік відповідно до ст.. 77 Бюджетного Кодексу України визначено на рівні попереднього бюджетного періоду в сумі 25952400 гривень. Рішенням сесії затверджено видатків в сумі 26452400 гривень, що більше від попередньрічного  показника на 500 000 гривень за рахунок доходів районного бюджету на програми Центру ПМСД.
На фінансування Чемеровецької ЦРЛ заплановано 16920965 гривень. З них 13408768 гривень становлять видатки на заробітну плату. Видатки на енергоносії становлять 2448797 гривень що відповідає розрахунковій потребі. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані виходячи із фактичного споживання натуральних показників 2015 року, діючих тарифів на енергоносії та враховуючи ціни станом на 01.12.2015 року.
Видатки на продукти харчування  становлять 250000 гривень,  видатки на медикаменти  передбачені в сумі  435000 гривень
На фінансування Чемеровецького Центру ПМСД заплановано кошти в сумі 9531435 гривень із яких 9031435 гривень медична субвенція. Питому вагу в загальному обсязі видатків становить заробітна плата в сумі 5953960 гривень та видатки на оплату за енергоносії в сумі 803000 гривень.  Видатки на енергоносії заплановано 100 % відповідно до потреби. На медикаменти видатки складають 300000 гривень
 
 
Соціальний захист
     Відповідно  п.18 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів від 15.12.2010року №1132 облдержадміністрації  розподіляють одержані субвенції між міськими та районними бюджетами пропорційно обсягам субвенцій передбаченим таким бюджетам у рішеннях обласних рад про бюджет.
  Рішенням сесії обласної ради від 22.12.2015р. передано обсяг субвенцій з Державного бюджету України місцевому бюджету загального фонду в сумі 71132796 грн., у тому числі на:
 - виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та тимчасової державної допомоги дітям -39817502 грн.. Структура та аналіз видатків по кодах тимчасової класифікації  в порівняні з бюджетом 2015р. наведена  в таблиці  №1
                                                                                                                         таблиця №1
КТКВ
 Найменування      видатків
 Видатки 2015(грн.)
 Видатки 2016(грн.)
 Питома вага(%)
 Процент росту(%)
 090302
 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами
 300024,84
 240200
 0,60
 80,06
  090303
 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років
 250000
 21000
 0,05
 8,40
  090304
 Допомога при народженні дитини
 16660520,95
 16805000
 42,21
 100,87
 090305
 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 1330000
 1102500
 2,77
 82,89
 090306
 Допомога на дітей одиноким матерям
 
2323828,49
 
2201000
 5,53
 94,71
 090307
 Тимчасова державна допомога дітям
 550009,96
 500000
 1,26
 90,91
 090308
 Допомога при усиновлен.дитини
 2430
 0
 0
 0
 090401
 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям
 8294378,93
 8005000
 20,10
 96,51
 090413
 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
 1816045,52
 1756000
 4,41
 96,69
 091300
 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
 8290263,31
 9186802
 23,07
 110,81
 Всього видатків
 
 39817502
 39817502
 100
 100
 
 
 - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот -28599400 грн.  Структура та аналіз видатків по кодах тимчасової класифікації  в порівняні з бюджетом 2015р. наведена  в таблиці  №2; 
                                                                                                                                                        таблиця №2
КТКВ
 Найменування      видатків
 Видатки 2015(грн.)
 Видатки 2016(грн.)
 Питома вага(%)
 Процент росту(%)
 090201
 Пільги ветеранам війни
 4765049
 5500000
 19,23
 115,42
 090204
 Пільги ветеранам військової служби
 295563
 295000
 1,03
 99,81
 090207
 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 110000
 120000
 0,42
 109,09
 090210
 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів
 2845000
 3000000
 10,49
 105,45
 090215
 Пільги багатодітним сім`ям
 441430
 380000
 1,33
 86,08
 090405
 Субсидії населенню для відшкодування витрат
 20128047,6
 19304400
 67,5
 95,91
 090407
 Компенсація населенню додаткових виплат на оплату газопостачання
 14310,4
 
 0
 0
 Всього видатків
 
 28599400
 28599400
 100
 100
                                                                                                                                                          
- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -1157023,0 грн. Структура та аналіз видатків по кодах тимчасової класифікації  в порівняні з бюджетом 2015р. наведена в таблиці №3
                                                                                                           таблиця №3
КТКВ
 Найменування      видатків
 Видатки 2015(грн.)
 Видатки 2016(грн.)
 Питома вага(%)
 Процент росту(%)
 090202
 Пільги ветеранам війни
 208892,89
 208800
 18,05
 99,96
 090208
 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 620,4
 1015
 0,09
 163,6
 090211
 Пільги пенсіонерам з числа
 38464,77
 38500
 3,33
 100,09
 090216
 Пільги багатодітним сім`ям
 18246,72
 18300
 1,58
 100,29
 090406
 Субсидії населенню для відшкодування витрат
 890798,22
 890408
 76,96
 99,96
 Всього видатків
 
 1157023
 1157023
 100,0
 100,0
                                                                                                               
- надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян-949070грн. Структура та аналіз видатків по кодах тимчасової класифікації  в порівняні з бюджетом 2015р. наведена  в таблиці №4;
 
                                                                                                      
 
 таблиця №4
КТКВ
 Найменування      видатків
 Видатки 2015(грн.)
 Видатки 2016(грн.)
 Питома вага(%)
 Процент росту(%)
 090203
 Інші пільги ветеранам війни, особам
 
35881,87
 
63100
 
6,65
 
175,85
 090209
 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
 270,49
 300
 0,03
 110,91
 090214
 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку
 133431,96
 150000
 15,8
 112,42
 170102
 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
 779485,68
 735670
 77,51
 94,38
 Всього видатків
 
 949070
 949070
 100
 100
- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 609801грн.     
Рішенням сесії обласної ради від 22.12.2015р. передано обсяг субвенцій з обласного бюджету районним бюджетам в сумі 107848грн., в тому числі :
         - на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи-45798 грн.;                                                                
         - на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування -36502 грн.
;  
         - на встановлення телефонів інвалідам I чи II групи -168 грн.
;                       
         - на поховання учасників бойових дій -25380 грн
.                       
   Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення обраховані в сумі -  3527 700 грн.:
 з яких  2908432 гривні кошти обраховані на територіальний центр,
  - 285 600 гривень на центр соціальних служб сім'ї дітей та молоді,
  - 110 610 гривень на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами,
  - 368 384 гривні на центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
    - 23500 гривень на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів.
     - 100000 гривень інші видатки на соціальний захист (матеріальна допомога)
      - 5 000 гривень на програми і заходи центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді.
Згідно розрахунків, розмежування видатків проведено слідуючим чином:
- утримання центрів соціальної служби для молоді (КФКВ 091101) - 285 600 гривень.
Штатні одиниці по центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді складають 7,25 штатних одиниць, з яких 6 державних службовців, 0,25 техпрацівник та 1 фахівець із соціальної роботи. Фонд заробітної
плати  на рік становить 200 296 гривень. Видатки на енергоносії передбачені в сумі  12116 гривень.
-територіальний центр по  обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян.  Відповідно до розрахунків асигнування на функціонування територіального центру на 2016 рік передбачено в сумі 2908 432 гривні. Фонд заробітної плати складає  2053 862 гривні при розрахунку заробітної плати враховано видатки на встановлення посадових окладів виходячи із встановленого розміру мінімальної заробітної плати затвердженої  на 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня 1450 гривень та з 1 грудня - 1550 гривень. Також, при плануванні фонду оплати праці  враховано видатки для виплати надбавок, які носять обов»язковий характер, а саме: надбавку за вислугу років та надбавку по догляду за лежачими хворими, та врахована допомога на оздоровлення при виході у відпустку. Штатна чисельність працівників  територіального центру становить 85 штатних одиниць.
Видатки на енергоносіїв обраховані в повному обсязі згідно діючих тарифів на час затвердження бюджету відповідно до встановлених лімітів та опалювальної площі і становлять 56123 гривні.
-інші видатки на соціальний захист (на виплату грошової компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами )-(КФКВ 091205) - 110610  гривень для 55 чоловік.
-центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (КФКВ 091206).  За  розрахунками  на центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів виділено  368384 гривень. Штатна чисельність працівників центру складає 7,65 одиниць. Спискова чисельність дітей-інвалідів, які відвідують центр становить 5 діток. Розрахунок витрат по харчуванню розраховувався виходячи із 20 грн. на один харчо день. Сума видатків на харчування затверджена в розмірі 25000 гривень. Заробітна плата  складає  225607 гривень.
Видатки на енергоносії затверджені в розмірі 21497 гривень виходячи із опалювальної площі та показів лічильників.
    
Культура
На утримання галузі «Культура і мистецтво» на 2016 рік визначені видатки  в сумі  4659 774 гривень, в тому числі: 4372 774 гривень кошти загального фонду та 267000 гривень кошти спеціального фонду (власні надходження), 20000 гривень кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку).
  Асигнування районного бюджету по зазначеній галузі у 2016 році будуть спрямовані на утримання установ культури, а саме: районних бібліотек (дитячої і дорослої), музею, центру культури і дозвілля, шкіл естетичного виховання (музична і художня), народних колективів та централізованої бухгалтерії.
Фонд заробітної плати з нарахуваннями для працівників районних установ культури обрахований в сумі  3566500 гривень.
При плануванні   заробітної плати враховано видатки   на встановлення посадових окладів виходячи із встановленого розміру мінімальної заробітної плати затвердженої  на 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень та з 1 грудня - 1550 гривень Також при плануванні фонду оплати праці  враховано видатки для виплати надбавок, які носять обов»язковий характер, а саме: надбавку за вислугу років, надбавки на  виконання  Постанови КМУ № 1073 від 30.09.2009 року «Про підвищеня заробітної плати працівникам бібліотек», тобто передбачено надбавку за особливі умови роботи у розмірі 20% до посадового окладу та Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011р «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням тарифів, які затверджені станом на 1 січня та підвищуючих коефіцієнтів, виходячи із натуральних норм споживання. Дані видатки затверджені в сумі 831973 гривень.
У 2016 передбачено капітальні видатки  за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 20000 гривень, за рахунок даних коштів планується поповнення бібліотечного фонду.
Фізична культура та спорт
Витрати на фізичну культуру і спорт на 2016 рік  заплановані в сумі  941328 гривень, в тому числі:
 по дитячо-юнацькій спортивній школі РАЙВО видатки  215328 гривень при штатній чисельності 5,5 штатних одиниць із фондом заробітної плати з нарахуваннями 201828 гривень із кількістю 360
учнів;
на утримання та навчально-тренувальну роботу ДЮСШ КФКв 130203  - 720000 гривень. Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установ фізичної культури і спорту обрахований в сумі 396200 гривень. Розрахунок фонду оплати праці забезпечить повну потребу в коштах на оплату праці.
Видатки на оплату енергоносіїв обчислені в сумі 323420 гривень. Обсяг видатків визначено на підставі розрахунків закладів фізичної культури і спорту, виходячи з діючих норм і тарифів.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в 2016 році передбачені асигнування в обсязі 6000 гривень.
 
Інші видатки (Районні програми)
  Районна програма поліпшення кінообслуговування населення на 2015-2016 роки.
На заходи щодо поліпшення кінообслуговування населення  по КФКв  110300 заплановано 26000 гривень. Дані кошти передбачені для утримання працівників.
 
Районна програма ”Журналіст” на 2015-2016 рр.
Видатки по КФК 120201 передбачено на підтримку місцевої газети «Нове життя» в сумі 90000 гривень за рахунок коштів районного бюджету. Дані кошти передбачені на утримання працівників редакції та для  розрахунку за спожиті енергоносії.
 
Програма розвитку архівної справи Чемеровецького району на період 2015-2016 років
На заходи щодо розвитку архівної справи Чемеровецького району  по КФКв  250404 заплановано 68390 гривень Дані кошти передбачені на утримання працівників трудового   архіву,  розрахунок за спожиті енергоносії, а також для придбання основних засобів.
  
Програма про вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоді у Чемеровецькому районі на 2014-2017 роки.
Кошти виділені по КФКв 091102  в сумі 5000 гривень на реалізацію програми.
Для молоді планується використати кошти на слідуючі заходи та акції, які готуються для дітей з багатодітних родин, а саме: відвезти дітей в м.Хмельницький на фестиваль «Ми діти Поділля». На заходи присвячені до Дня молоді заплановано кошти в сумі 1700 грн, для художнього та музичного оформлення сцени та для придбання призів та подарунків для учасників акцій. Також у червні місяці плануються  кошти на оздоровчу компанію в сумі 1000 гривень на транспортні витрати.  Також планується придбати подарунки до свята  1-го дзвоника, а саме набір шкільних предметів. До Дня  Святого Миколая для дітей з багатодітних родин будуть закуплені солодкі подарунки на суму 500 гривень
 
Районна програма надання надання одноразової матеріальної допомоги окремим окремим категоріям громадян та малозабезпеченим громадянам на 2014-2016 роки.
На виконання даної програми виділено кошти в сумі 100000 гривень по КФКв 090412 та спрямовані на підтримку громадян похилого віку, малозабезпечених громадян, дітей - сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів, громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС та інших категорій громадян, які зареєстровані в Чемеровецькому районі. Забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв'язку з важкою хворобою, смертю близьких родичів, стихійного лиха та інших особливих обставин.
 
Програма створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків в Чемеровецькому районі на 2014-2018рр.
На дану програму затверджено кошти в сумі 25000 гривень по КФКв 210105, які використаються  для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, і надання термінової допомоги постраждалому населенню на території району.
 
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Чемеровецькому районі на 2012-2016 роки
 
На виконання програми затверджено 6000 гривень по КФКв 130102  з районного бюджету  для реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення району та розвитку спорту.
 
Програма Чемеровецької районної громадської організації ВГО "Захист дітей війни " на 2015-2016 роки
На виконання  заходів даної програми передбачено кошти в сумі  23500 гривень. та планується спрямувати їх на оплату праці голові ради ветеранів та на передплату преси і послуг зв'язку.
 
 
Бюджет розвитку
Враховуючи вимоги статті 71 Бюджетного кодексу України видатки бюджету розвитку передбачені в сумі 20000 гривень, за рахунок даних коштів планується поповнення бібліотечного фонду районної бібліотеки.
 
Виконання районного бюджету за 2015 рік
Протягом року районна державна адміністрація працювала над створенням умов для подальшої стабілізації економіки, проведенням ефективної податково-бюджетної політики, в першу чергу, для забезпечення зростання виробництва в промисловості, сільському господарстві, будівельній галузі.
 З цією метою головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 12.03.2015 року № 70/2015-р., яким затверджено „Заходи щодо забезпечення виконання у 2015 році показників доходної частини, економного та раціонального використання коштів  місцевих бюджетів”.
Це дало змогу забезпечити виконання місцевих бюджетів району.
 
За 2015 рік до бюджету району з різних джерел надійшло 195205380 гривень  при плані 189197144 гривень. або 103,2%,  в тому числі  до загального фонду - 186280854 гривень з них податків і зборів без врахування міжбюджетних трансфертів - 38728404 гривень при плані 30065856 грн. або 128,8%  і дотацій та субвенції з вищестоящих бюджетів 165715502 тис.грн. (90,4%).
До загального фонду районного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 21930486 грн. або 119,6 відсотків до планових показників, спеціального фонду 4135812 грн. або 135,9 відсотків до бюджетних призначень.
Основну частину доходів загального фонду, що надійшли до райбюджету становить податок на доходи фізичних осіб - 99,3 відсотка, якого надійшло - 23444141 грн. при плані 20265915 грн. або 115,7 відсотків.
Темп росту до минулого року у співставних умовах складає 117,8 відсотка, що на 3540469грн. більше.
Серед інших надходжень: податок на прибуток  підприємств комунальної власності - 46881грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - 100715грн.,  інші надходження - 13382грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів на суму 5376756 грн., що становить 162,0 % до бюджетних призначень на 2015 рік за рахунок власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
    - плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -1938580 грн. або 114,7 % до річних планових призначень.
    - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами), становлять 3438176 грн. або 211,1% до річних бюджетних призначень.
 З державного та обласного бюджетів офіційних трансфертів надійшло на загальну суму 165715502 грн. або 90,4%, в тому числі дотацій - 13811692грн. або 98,0 % до бюджетних призначень на 2015 рік з урахуванням змін, субвенцій до загального фонду 148694858грн. (89,7%), до спеціального фонду 3208952 грн. (100,0%).
Одночасно із забезпеченням показників виконання бюджету поточного року, в районі проводиться робота щодо: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати; погашення податкового боргу; ліквідації заборгованості по сплаті орендної плати за землю; погашення заборгованості і своєчасної сплати нарахованих у 2015 році сум податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельної частки (паю); збільшення розміру орендної плати за землі державної та комунальної власності; збільшення площ, які можуть бути здані в оренду.
Фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення без врахуванням субвенцій з державного бюджету за 2015 рік склало гривень, в тому числі:
 - відділ освіти, молоді та спорту -  53964099 гривень;
 - охорона здоров'я - 29923212 гривень;
 - центр сім'ї, дітей та молоді - 258894 гривень;
 - територіальний центр - 2918672 гривень;
 - відділ культури -  4407334 гривень.
     Видатки по районній раді профінансовано в сумі 996389 гривень. На фінансування видатків із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери районної комунальної власності спрямовано 56458025 гривень, придбання медикаментів - 972046 гривень, придбання продуктів харчування - 1127775 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 10256837 гривень.
Прогноз бюджету на 2017 - 2018 роки
 
    Прогноз районного бюджету на 2017-2018 роки визначено на основі діючих положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, прогнозу Державного бюджету України на 2017-2018 роки із врахуванням прогнозних показників соціального та економічного
розвитку району на 2017-2018 роки.
Метою бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку району, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Основними завданнями Прогнозу є:
·    підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
·    посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
·    забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації  більше одного року;
·    забезпечення зростання доходної частини районного бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;
·    збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;
·    покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій;
Прогнозні показники на 2017 та 2018 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету.
На 2017 рік прогнозується ріст доходів місцевих бюджетів району в порівнянні із 2016 роком
на  8,3  відсотка та на 2018рік - на 7,6 відсотка.
Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку регіонів.
 Проведення комплексних реформ у економіці та бюджетній сфері, виважена та послідовна податково-бюджетна політика дадуть можливість поступово відновлювати темпи економічного росту, створювати умови для ефективного розвитку малого і середнього бізнесу, знижувати податкове навантаження, підвищувати якість надання соціальних послуг та посилювати соціальний захист громадян.
 
Прогнозний обсяг доходів загального фонду бюджету  району  на 2017-2018 роки
 
                                                                                                       грн.                                                                                                                                                                                                         
 
Доходи
 2017
 2018
 
 
 
 Районний бюджет
 Зведений бюджет
 Районний бюджет
 Зведений бюджет
 Всього:
 27032275
 45949832
 29086728
 49442020
 
Видатки зведеного та районного бюджетів на 2017 та 2018 роки
При розробленні прогнозних показників видаткової частини районного бюджету на середньостроковий період враховано:
- підвищення у 2016 році мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі плати
з 1 січня - 1378гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень на місяць;
- зростання обсягу видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок поступового наближення цін на енергоносії до світових з одночасним скороченням обсягів споживання енергоносіїв завдяки здійсненню енергозберігаючих заходів.
При цьому конкретні показники зміни обсягу видатків за цими статтями на відповідний рік визначатимуться залежно від реальних можливостей бюджету, фактичного рівня тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії, перегляду структури споживчого кошика, який є базою для визначення прожиткового мінімуму та відповідно розміру мінімальної заробітної плати, а також остаточного визначення етапів та змісту реформ у бюджетній сфері. Послідовна реалізація податково-бюджетної політики зниження податкового тиску на економіку, проведення ефективної політики видатків бюджету разом із здійсненням послідовних та системних реформ у соціально - економічній сфері дасть можливість збільшити власні ресурси підприємств, що сприятиме стабілізації темпів економічного зростання, зміцненню місцевого самоврядування, підвищенню ефективності витрачання бюджетних коштів та їх економії в майбутньому, посиленню соціальної підтримки малозабезпечених верств населення.
На період 2017-2018 років прогнозується подальше підвищення рівня життя населення, збільшення мінімальної заробітної плати та зростання середнього рівня заробітної плати.
Прогнозні показники видатків районного бюджету на 2017-2018 роки розроблено відповідно до показників дохідної частини, показників фінансування та кредитування бюджету. Обсяг видатків на наступні роки може уточнюватися у разі зміни макроекономічної ситуації та пріоритетів державної політики.
Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів зведеного бюджету за функціональним призначенням на 2017 та 2018 роки
гривень
Найменування
 2017 рік
 2018 рік
 Загальний обсяг видатків
 183907594
 193169709
                 у тому числі
 
 
 Освіта
 68290120
 71391273
 Охорона здоров`я
 28246465
 29800020
 Соціальний захист та соціальне забезпечення
 77834417
 82115310
 Культура і мистецтво
 8543492
 8815383
 Фізична культура і спорт
 993101
 1047721
 
 
 
 
 
Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів районного бюджету за функціональним призначенням на
2017 та 2018 роки
гривень
Найменування
 2017 рік
 2018 рік
 Загальний обсяг видатків
 168402094
 177664209
                 у тому числі
 
 
 Освіта
 56384620
 59485773
 Охорона здоров`я
 28246465
 29800020
 Соціальний захист та соціальне забезпечення
 77834417
 82115310
 Культура і мистецтво
 4943492
 5215383
 Фізична культура і спорт
 993101
 1047721
Соціальний захист та соціальне забезпечення
 
Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, реформування системи соціальних послуг, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, раціональне використання мережі будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів.
У 2016 та 2017 роках передбачається здійснити такі заходи:
- забезпечення створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей;
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем та грошової допомоги особам, які потребують дороговартісного лікування;
- покращення матеріально-технічної бази соціальних закладів району;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;
-надання фінансової допомоги на безповоротній основі підприємствам громадських організацій ветеранів.
 
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня охопленості дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування родинними формами виховання;
-
удосконалення роботи органів виконавчої влади в частині оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя району;
-підтримка найуразливіших верств населення області, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;
-адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство інвалідів та дітей-інвалідів.
 
Охорона здоров'я
 
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними             і доступними медичними послугами та створенням сприятливих умов життєдіяльності людини.
    З цією метою в 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи:
    - створення на базі існуючої мережі закладів охорони здоров'я системи медичного обслуговування, структурованої за видами медичної допомоги;
    - покращення матеріально-технічної бази медичних закладів району шляхом придбання обладнання на виконання заходів районних програм в галузі "охорона здоров'я"; 
    -  перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров'я, що надають первинну та вторинну  медичну допомогу.
    Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
-    впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення.
Освіта
Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян району, забезпечення модернізації освітніх послуг, приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у відповідність із сучасними потребами регіонального ринку праці, підвищення доступності якісних освітніх послуг.
У 2017 та 20178роках передбачається удосконалити мережу навчальних закладів та установ освіти, об'єднання.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня надання та доступності високоякісної освіти для усіх громадян району;
- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;
- отримання економії коштів за рахунок  зменшення затрат на енергоносії;
Духовний та фізичний розвиток
Пріоритетами розвитку у цій сфері є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків жителів району та всебічне їх фізичне виховання.
У 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи:
- популяризація культурної спадщини області серед учнівської та студентської молоді;
- збереження та використання замків, фортець, шляхом реставрації та здійснення протиаварійних робіт;
    -створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку та залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом;
-забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень;
-сприяння підготовці та участі спортсменів у змаганнях, зокрема шляхом проведення регіональних, спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських та не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп;
- забезпечення функціональності існуючих площинних споруд та приведення їх стану до сучасних вимог.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- створення позитивного іміджу району, популяризація видів мистецтва;
- задоволення культурних, пізнавальних потреб населення;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я населення;
- покращення спортивних результатів спортсменів району у змаганнях з олімпійських видів спорту.
 
Енергозбереження
Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери енергозбереження залишатиметься впровадження заходів по підвищенню енергоефективності роботи підприємств, установ та організацій Чемеровецького району.
У
2017  та 2018  роках передбачається здійснити такі заходи:
-    модернізація котелень та заміна котельного обладнання для використання місцевих видів палива (торф, відходи деревини);
-    упровадження технологій та устаткування з використанням енергії довкілля;
-    упровадження систем електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву);
-    модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного  господарства;
-    упровадження енергоефективних освітлювальних приладів у бюджетних закладах;
Основними результатами, яких планується досягти, є:
·    розвиток використання біологічних видів палива та економія бюджетних коштів;
 
Начальник управління фінансів                               Т.Прубняк
__________________________________________________________________________________________________________________
            
   За січень - серпень 2015 року до зведеного бюджету району надійшло податків, зборів( обов'язкових платежів)  без врахування міжбюджетних трансфертів  в сумі 27362,6 тис.грн., що становить 128,1% до бюджетних призначень звітного періоду  До загального фонду зведеного бюджету району надійшло податків, зборів ( обов'язкових платежів) в сумі 24218,3 тис.грн., що становить 131,6% до обсягів, затверджених на січень-серпень 2015року. До спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло податків, зборів ( обов'язкових платежів) в сумі 3144,2 тис.грн., що становить 106,2% до показників, затверджених на січень-серпень 2015року.    
   До районного бюджету за 8 місяців 2015 року надійшло податків, зборів( обов'язкових платежів)  без врахування міжбюджетних трансфертів  в сумі 15926,6 тис.грн., що становить 118,5% до обсягів, затверджених на січень-серпень 2015року. До загального фонду бюджету району  надійшло податків, зборів ( обов'язкових платежів) в сумі 13507,2 тис.грн., що становить 120,3% до бюджетних призначень звітного періоду. До спеціального фонду бюджету району надійшло податків, зборів ( обов'язкових платежів) в сумі 2419,4 тис.грн., що становить 109,3% до показників,затверджених на січень-серпень 2015року .  
     Із 35 рад базового рівня виконали бюджетні призначення за січень - серпень 2015 року усі сільські та селищні ради  що становить 100 відсотків, однак уточненню бюджету в сторону збільшення відповідно ст..78 Бюджетного кодексу України підлягають 33 с/ради.
     Видатки бюджету району за 8 місяців поточного року виконано    в сумі 122279,7
тис.грн., що на 10830,7 тис.грн., або на 9 відсотків більше, ніж за відповідний період 2014 року, в тому числі по загальному фонду бюджет  виконано в сумі - 116956,9 тис.грн. та по спеціальному фонду - 5322,8 тис.грн.
    На оплату праці з нарахуваннями витрати склали 57957,7 тис.грн., видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, склали 7279,6 тис.грн., що  дало можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та стовідсотково розрахуватися за спожиті енергоносії.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
Рішення сесії районної ради
від 10 квітня 2015 року  № 12-26/2015
 
 Про внесення змін до районного
 бюджету на 2015 рік
     
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , частиною 7 статті 78 Бюджетного Кодексу України, розглянувши звернення  головних розпорядників коштів, районна рада
  
Вирішила: 
 
Внести до рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2015 рік » такі зміни:
         1. Збільшити  дохідну та видаткову частини районного бюджету по загальному фонду на суму 16887400 гривень - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; 
2. Збільшити  дохідну та видаткову частини районного бюджету по спеціальному фонду на суму 3208952 гривень -  іншу субвенцію з обласного бюджету  передбачену  рішенням  сесії обласної ради від 07.04.2015 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік»  а саме відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації:
      - КФКв 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки» КЕКв 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» будівництво котельні на твердому паливі НВК № 2 в смт.Чемерівці вул.Центральна,3 Чемеровецького району, Хмельницької обл.-  108056,00 грн.;
      - КФКв 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки» КЕКв 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів»  будівництво котельні на твердому паливі в ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Жердя вул.Центральна,35 Чемеровецького району, Хмельницької обл.- 529061,00 грн.;
      - КФКв 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на будівництво блочно-транспортабельної твердопаливної котельні в Чемеровецькому навчально-виховному комплексі № 1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та МНВК» по вул.Центральній, 46 в смт.Чемерівці, Хмельницької обл.-  2571835 грн.;
3. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року в сумі
1151263,08 гривень з них:
 
3.1. На погашення  кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на  1 січня  2015 року   в сумі  
427542,08 гривень КФКв 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки» з них:
- Чемеровецькій районній раді  (розпорядник Чемеровецька центральна  районна лікарня)  КФКв  080101- 60922,54 гривень, в тому числі КЕКв 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11534,22 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8678,32 гривень, КЕКв 2250 «Видатки на відрядження» - 40710 гривень;
-  Чемеровецькій районній раді  (розпорядник Чемеровецький ЦПМСД)  КФКв 080800 - 96329,30 в тому числі КЕКв 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52152,3 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» - 26027,00 гривень, КЕКв 2250 «Видатки на відрядження» - 18150,00 гривень;
- Відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації - 234327,39 грн. в тому числі КЕКв
2210   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 165264,70 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» - 46949,67 гривень, КЕКв 2250 «Видатки на відрядження» - 4592,37 гривень,  КЕКв 2800  «Інші поточні видатки» - 14502,53 гривень, КЕКв 2282 «Окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 3018,12 гривень;
- Відділу культури Чемеровецької районної державної адміністрації - 35962,85 гривень,
в тому числі КЕКв 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 26661,33 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8685,43 гривень, КЕКв 2250 «Видатки на відрядження» - 528,24 гривень; КЕКв 2800  «Інші поточні видатки» - 87,85 гривень.
3.2. Відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації 
209245 гривень, а саме:
- по КФКв 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКв 2282 «окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 99900 гривень;
- по КФКв 130107 «Дитячо-юннацька спортивна школа» - 33160 гривень, КЕКв 2110 «оплата праці» - 24330 гривень, КЕКв 2120 (нарахування на оплату праці) - 8830 гривень;
- по КФКв 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»  КЕКв 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 10000 гривень;
- по КФКв 070401 «Будинок школярів» - 7200 гривень, КЕКв 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування»;
- по КФКв 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів)  - 58985 гривень (для проведення реконструкції системи опалення з облаштуванням  газової теплогенераторної в приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької РДА по вул.Центральній,40 в смт.Чемерівці Хмельницької області)
3.3. Чемеровецькій районній раді - 448476 гривень з них:
- Районній раді - 35000 гривень з яких на КФКв 010116 «Районна рада» КЕКв 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування» - 16000 гривень;
- Чемеровецькому ЦПМСД  КФКв 080800 - 60000 гривень, КЕКв 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300 гривень, КЕКв 2220   «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 30000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 20000 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 9700 гривень;
- Чемеровецькій центральній  районній лікарні КФКв  080101- 318476 гривень, в тому числі  КЕКв 2110 «Заробітна плата» - 90000 гривень, КЕКв 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 60000 гривень, КЕКв 2220   «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 70000 гривень, КЕКв 2230   «продукти харчування» - 55000 гривень, КЕКв 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 13476 гривень, КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 30000 гривень;
- на виконання «Комплексної програми боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони громадського порядку в Чемеровецькому районі на 2011-2015 роки» , яка затверджена рішенням  третьої сесії районної ради від 5 січня 2011року №4-3/2011 КФКв 250344 КЕКв 2620 -  20000 гривень;
-  на виконання «Програми  забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Чемеровецькому районі Хмельницької області на 2011-2015 роки» , яка затверджена рішенням  третьої сесії районної ради від 5 січня 2011року №8-3/2011 КФКв 250344 КЕКв 2620 -  30000 гривень;
 3.4. Чемеровецькій районній державній адміністрації -
70000 гривень з яких:
- КФКв 090412 КЕКв 2730 «Інші виплати населенню» - 50000 гривень на виконання районної комплексної  програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки  п.1.3. надання матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових питань, придбання засобів індивідуального захисту та іншого майна військовослужбовцям (або членам їх сім»ї ), які вибувають для виконання завдань за призначенням у східні регіони України - 50000 гривень;
-
КФКв 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» КЕКв 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» - 20000 гривень;
4. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів спеціального  фонду районного бюджету, що утворився станом на 1 січня 2015 року  в сумі
79200 гривень відділу освіти молоді та спорту з них:
4.1. на погашення  кредиторської заборгованості  по  КФКв 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування»  в сумі
19865 гривень, на погашення  кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на  1 січня  2015 року;
4.2. по 
КФКв 150101 «Капітальні вкладення» КЕКв 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів) - 18320 гривень (для виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення в Летавському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей» в селі Летава, вулиця Молодіжна,3 Чемеровецького району Хмельницької області - 17000грн., за експертизу проектної документації - 1320грн.);
4.3. по КФК 150101
«Капітальні вкладення» КЕКв 3142 (реконструкція та реставрація інших об'єктів)  - 41015 гривень (для проведення реконструкції системи опалення з облаштуванням  газової теплогенераторної в приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької РДА по вул.Центральній,40 в смт.Чемерівці Хмельницької області).
 
5.  Перерозподілити призначення головних розпорядників коштів:
5.1. районна державна адміністрація по КФКв 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків» зменшивши видатки по КЕКв 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10000 гривень та спрямувати їх на КФКв 210105  КЕКв 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування»;
5.2. зменшити виділені кошти розпорядженням Чемеровецької районної державної адміністрації від 06.03.2015 року №56/2015-р «Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік» по КЕКв 2240 (інші послуги (крім комунальних) КФК 070804 (Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти) в сумі 8800 гривень та по КЕКв 2240  КФК 070201 (Загальноосвітні школи, в т.ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми) (ЗОШ -підвідомча)  в сумі 14500 гривень на КЕКв 2240 (оплата послуг (крім комунальних) КФК 070201 (Загальноосвітні школи, в т.ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми) (ЗОШ -відділ освіти) та збільшити для :
- оплати Державному підприємству «Подільський експертно-технічний центр Держгірпромтехнагляду України» за технічний огляд котлів твердопаливних водогрійних  КОТВ - 250 (2од.) (з ПДВ), які встановлені у 2014 році на котельнях на твердому паливі в Чемеровецькому НВК №2 та Жердянській ЗОШ І-ІІІ ступенів (по 2 котли) (3058грн. х 2) -   6116 гривень;
-     оплати Державному підприємству «Подільський експертно-технічний центр Держгірпромтехнагляду України» за експертне обстеження відділу для видачі дозволу на експлуатацію машин,  механізмів, устаткування підвищеної небезпеки п. 16, дод. 3  Постанови КМУ №1107 від 26.10.2011р. -   3508грн.
- внесення плати за видачу сертифікатів, який видається у разі прийняття  в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (будівництво котельні на твердому паливі НВК №2 по вул. Центральній,3 в смт Чемерівці Хмельницької області та будівництво котельні на твердому паливі в ЗОШ І-ІІІ ступенів  с.Жердя, вул. Центральна,35 Чемеровецького району Хмельницької області)  (2 сертифікати х 6838грн.)   -   13676грн.;
5.3.
зменшити бюджетні призначення управлінню соціального захисту населення по КФКв 090407 КЕКв 2730 та збільшити КФКв 090405 КЕКв 2730 в сумі 350000 гривень;
5.4. по спеціальному фонду зменшити бюджетні призначення по районній раді КФКв 150101 КЕКв 2800 в сумі 1827 гривні та збільшити на КФКв 010116 КЕКв 2800 - 1827 гривні.
 
6. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Довгошия Т.І.) на підставі кошторисних уточнень, проведених головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету, внести зміни до розпису районного бюджету на 2015  рік.   
 
7. У зв'язку із внесеними змінами до районного бюджету згідно пунктів 1-4 даного рішення внести зміни до додатків 1-4,6,7 рішення сесії районної  ради від 27 січня 2015 року  № 12-25/2015 «Про районний бюджет  на 2015 рік»  із змінами внесеними:  розпорядженням  Чемеровецької РДА «Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік» від 06.03.2015 року № 56/2015-р. В пункті 1 цифри «150881042» , «147562051», «3318991», замінити на «170977394», «164449451», «6527943», відповідно. В пункті 2 цифри «150881042», «147445224», «3435818» замінити на «172207857,08», «165391702,08», «6816155»   відповідно.
 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови  районної ради Мамчуру В.П.
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
 
шосте  скликання
 
РІШЕННЯ
від 27 січня  2015 року № 12-25/2015
смт Чемерівці
 
Про районний бюджет
на 2015  рік
 
 
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76-77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», розглянувши проект районного бюджету Чемеровецького району на 2015 рік, схвалений і поданий на розгляд районної ради розпорядженням голови Чемеровецької районної державної адміністрації від 20.01.2015 року № 13/2015-р, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань планування бюджет, фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району , районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.    Визначити на 2015 рік:
-  доходи районного бюджету у сумі 150881042 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 147562051 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3318991 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
-  видатки районного бюджету у сумі 150881042 гривні, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  147445224 гривня, видатки спеціального фонду районного бюджету 3435818 гривня;
- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 15000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету  15000 гривень;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 15000 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  15000гривень;
-
профіцит районного бюджету у сумі 115000 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 115000 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 115000 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків, у тому числі по загальному фонду 147445224 грн. та спеціальному фонду 3435818 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  50000 гривень.
4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік  перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  6 до цього рішення.
 6.  Затвердити на 2015 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 251309 гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:
       - оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111);
  - нарахування на заробітну плату (код 2120);
  - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
  - забезпечення продуктами харчування ( код 2230) ;
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  (код 2270);
  - інші виплати  населенню  ( код 2730);
  - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  502275 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
9. У процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету управління фінансів Чемеровецької райдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням Чемеровецької райдержадміністрації , погодженим з постійною комісією районної ради  питань  планування  бюджету,  фінансів,  економічної політики , розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району . 
10. Якщо після прийняття районною радою рішення про районний бюджет на 2015 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.
Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням Чемеровецької райдержадміністрації , погодженим з постійною комісією районної ради питань планування бюджету , фінансів, економічної політики , розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району . 
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Відповідно частини сьомої статті 108  Бюджетного кодексу України надати право Чемеровецькій райдержадміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.
13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами; затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
14. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету України на 2015рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
 -    базова дотація;
 - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
-    медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
-    субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" ;
-    субвенція з обласного
бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп, поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.
15. До затвердження Кабінетом Міністрів України порядку перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, здійснювати перерахування субвенції з районного бюджету сільським селищним бюджетам щодекадно відповідно до розпису районного бюджету .
16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.
17. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради  Мамчуру В.П. та  постійну комісію з питань  планування  бюджету , фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району . 
 
Голова ради                                            І.Забіяка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
Про особливості формування показників місцевих бюджетів району на 2015 рік та проект районного бюджету на 2015 рік
 
На кінцеві показники фінансових ресурсів держави , що відображені в законі « Про державний бюджет України на 2015 рік » , а відтак  на місцеві бюджети вплинули сформовані у попередні роки як зовнішній так і внутрішній дисбаланси пов'язані із погіршенням стану платіжного балансу та зменшення валютних резервів ,випереджуюче   зростання споживання та зменшення інвестиційних можливостей ,штучне утримання тарифів на газ і тепло на рівні, суттєво нижчому за економічно обґрунтовані. Крім цього, значних втрат держава понесла і несе із-за внутрішнього і військового конфлікту що продовжується на Сході, глибокої девальвації національної грошової одиниці, анексії Криму і Севастополя та торгівельним обмеженням з боку Росії.
За таких надзвичайно важких умов, яких важко було й уявити , податково - бюджетна політика держави не може уникнути застосування непопулярних  заходів, а саме збільшення податкового тиску та скорочення соціальних видатків. Тому фінансові ресурси в тому числі місцевих бюджетів на 2015 рік сформовано з урахуванням  необхідних для такого періоду змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексу України та інших багатьох законодавчих актів, що стосуються міжбюджетних відносин і соціальних виплат, основних положень проекту , основних напрямків бюджетної політики , схвалених розпорядженям КМУ від 16.04.2014 року №385, завдань визначених Програмою діяльності КМУ,схваленого постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 року № 26 - VIII та рекомендацій місії МВФ за результатами технічних консультацій з її експертами.
Зміни в формуванні дохідної частини місцевих бюджетів обіцяють важкий бюджетний рік серед них :
-    скасування деяких місцевих малоефективних податків: з них збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності;
-    скорочення кількості податків з 22 до 11 шляхом їх об'єднання за відповідною специфікою  - акцизний і екологічний збори, рентна плата, прибуток на нерухоме майно, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, податок на прибуток;
-    реформування єдиного податку і передача його із спеціального до загального фонду;
-    зміна шляхів наповнення місцевих бюджетів. Частина грошей, що раніше були місцевими тепер надходитиме в вищестоящі бюджети (найбільші втрати ПДФО 15 % або 4750 тис. грн. ). Натомість місцевим бюджетам вводяться нові податки, яких справедливими і популярними навряд чи можна назвати, а саме : податок на нерухоме майно ( за ставками до 2 % від мінімальної заробітної плати ) і збір з роздрібного продажу підакцизних товарів - алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, нафтопродуктів ( за ставкою 5% від об'єму реалізації ).При чому ще невідомо як їх стягуватимуть - місцеві ради мають самі це вирішити;
-    зниження ставок ЄСВ для роботодавців з введенням фінансових санкцій для підприємств  за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин і санкцій для посадових осіб за такий допуск;
-    збільшення відсотка зарахування в сільські, селищні бюджети екологічного  податку і передачі його до загального фонду;  
-    встановлення нової системи вирівнювання місцевих бюджетів та запровадження для цього нових механізмів для розрахунків трансфертів. Замість дотації вирівнювання вводиться поняття  базова дотація,освітня і медична субвенції, розписано порядок їх використання. Відтепер загальний фонд формується як єдиний кошик доходів бюджету.   
Зміни в формуванні видаткової частини передбачають :
1.    передачу з 2016 року видатків на дошкільну освіту, сільські, селищні будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки, що здійснювалися з бюджетів сіл, селищ на рівень районного бюджету;
2.    що освітянська субвенція спрямовується лише на оплату поточних видатків загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів. Всі інші функції: позашкільна освіта, методкабінет, господарські групи і інші повинні фінансуватися за рахунок власних доходів рай бюджету;
3.    замороження соціальних виплат, які будуть підвищуватися лише один раз - з 1 грудня мінімальна заробітна плата  зросте з 1218грн. до 1378 грн. .Одночасно зросте прожитковий мінімум для основних, соціальних і демографічних груп населення; 
4.    значні зміни в наданні громадянам пільг, які скасовуються або призупиняються при умові, якщо розмір середньомісячного доходу сім'ї ( а не тільки пільговика як було раніше ) в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величину доходу , який дає право на податкову соціальну пільгу. Багатьох привілегій позбавлено й  державних службовців;
5.    припинення пільгового перевезення громадян, з 01.06.2015 року крім інвалідів війни 1 і 2 групи, дітей - інвалідів і осіб що супроводжують інвалідів 1 групи;
6.    запроваджується плата за навчання в ДЮСШ крім дітей - сиріт і дітей - інвалідів та із багатодітних та малозабезпечених сімей;
7.    питання пільгового перевезення учнів до місця навчання і додому передано на вирішення органів місцевого самоврядування, які можуть передбачати на це відповідні видатки з місцевого бюджету.
8.    що реорганізація або ліквідація діючих дошкільних закладів здійснюється за рішенням місцевої Ради,без згоди загальних зборів села, селища, загальноосвітніх навчальних закладів - за рішенням засновника теж без згоди територіальної громади;
9.    щодо оплати праці то не скасовуються жодні норми в бюджетній сфері крім державного апарату. Але в прикінцевих положеннях і змінах до БКУ є норма з приписом що  Кабінет  Міністрів реалізовує ці норми в обсязі який дозволяє бюджет;
10.    щодо проведення індексації грошових доходів населення, то вона здійснюється в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.
Цими і іншими змінами держава намагається стимулювати громадян до об'єднання та  формування спроможних територіальних громад задіюючи  при цьому механізм переходу бюджетів об'єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом , наділення таких громад, в разі об'єднання, повноваженнями рівнозначними повноваженням міст обласного значення і позбавлення права на виконання делегованих державою повноважень місцевого самоврядування в селах , селищах, що не об'єдналися. Цим сподіваються підвищити бюджетну фінансову самостійність місцевих бюджетів і досягти бажаної децентралізації владних повноважень.
Доходи районного бюджету
 
Враховуючи оновлену нормативно - правову базу, яка повинна застосовуватися при формуванні районного бюджету на 2015 рік, дохідна частина районного бюджету в цілому (загальний плюс спеціальний фонди) обрахована в сумі  150881,0 тис. грн. що більше отриманих надходжень в 2014 році на 3920,7 тис. грн.. (ріст   103,6  %).
Загальний фонд
Планові показники дохідної частини загального фонду районного бюджету обраховано в обсязі 147562,1 тис. грн. , що більше на 5074,6 тис. грн. минулорічних надходжень. В складі доходів цього фонду :
-    субвенції з державного і обласного бюджетів , які спрямовуються на соціальний захист громадян - 47633,7 тис. грн. ;
-    освітня субвенція - 44941,0 тис. грн.;
-    медична субвенція - 25152,4 тис. грн.;
-    базова дотація - 9964,4 тис. грн.;
-    надходження податків - 19070,6 тис. грн. Основним джерелом  надходжень таких податків залишається податок на доходи фізичних осіб, якого планується надійти в сумі 19020,3 тис. грн. ( 60% надходжень від цієї суми, що справлятиметься в районі ), що проти минулого року менше на 2434,2 тис. грн. Серед інших податків - податок на прибуток підприємств комунальної власності - 45,4 тис. грн. і частина чистого прибутку комунальних підприємств - 4,5 тис. грн..
 
 
Спеціальний фонд
Відповідно до Бюджетного Кодексу України спеціальний фонд районного бюджету сформовано із очікуваних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами в розмірі 3319,0  тис.грн, що менше минулого року на 1153,9  тис.грн.. Великі сподівання на поповнення цього фонду будемо покладати на співпрацю з інвесторами і в значній мірі на нашого народного депутата Герегу О.В.
Видатки
Загального фонду
Районна рада. Видатки на іі функціонування передбачено у сумі 886.4 тис. грн.. з них на оплату праці 711,8  тис.грн. оплату комунальних послуг та енергоносіїв  -  70,5 тис.грн. , заборгованість з минулого року - 18,1 тис. грн..
Освіта.  Одна із найважливіших змін у новому бюджеті стосується фінансування освіти. Відтепер фінансування шкіл виведено  на державний рівень і здійснюватиметься через так звану освітню субвенцію, обсяг якої для району доведений в розмірі 44941,0 тис. грн. .і спрямовується лише на утримання загальноосвітніх шкіл і тільки. Інші структурні підрозділи фінансуватимуться з надходжень податків і зборів, що акумулюватимуться в районному бюджеті, а саме :
-    позашкільна освіта в обсязі - 910,8 тис. грн.;
-    методкабінет   - 599,2       тис. грн.;
-    централізована бухгалтерія - 675,4 тис. грн.;
-    господарська група - 474,2 тис. грн.;
-    МНВК - 568,6 тис. грн.;
-    допомога дітям - сиротам - 18,6 тис. грн.;
-    програма молоді і спорту - 11,0 тис. грн.;
-    спортивна школа - 116,5 тис. грн.;
В складі видатків на освіту видатки в сум 1110 тис.грн на пільгове перевезення учнів до місця навчання і додому, яке теж передане на вирішення районної ради.
Крім цього з районного бюджету на функціонування дошкільної освіти в сільських і селищних радах відповідно до нових вимог Бюджетного кодексу ,пропонується передати  кошти у вигляді субвенції, обсяг якої становить 11077,8 тис. грн.
Загалом на освіту, що фінансуватиметься з районного бюджету спрямовується 49425,3 тис. грн. з них на оплату праці 40230,1     тис. грн. , на розрахунки за енергоносії 6948,9 тис.грн
Охорона здоров'я . У районному бюджеті видатки на охорону здоров'я передбачені в сумі 26382,4 тис. грн. або на 1,3 млн. більше видатків минулого року. Фінансуватиметься медична галузь за рахунок медичної субвенції - 25952,4 тис. грн. і надходжень податків в сумі 430,0 тис. грн. з них 110,0 тис. грн. ЦПМСД на здійснення видатків по програмі фінансової підтримки гемодіалізних  хворих
В цілому по медичній сфері видатки на оплату праці з нарахуваннями склали -  19830 тис. грн. на енергоносії  4378,6 тис. грн. 
Культура.  На утримання закладів культури в складі видатків районного бюджету передбачені - 3848,7 тис. грн. , що на 246,3 тис. більше касових видатків як в минулому році, з яких на утримання:
- бібліотеки  -  881,2 тис. грн.;
- будинки культури - 1046,5 тис. грн.;
- школи естетичного виховання  -  1068,3  тис. грн. ;
- музей  -  66,5  тис. грн. ;
- бухгалтерія  -  173,2  тис .грн .
Крім цього ,в умовах нових вимог Бюджетного Кодексу із доходів районного бюджету сільським і селищним радам для утримання установ культури на селі надаватиметься субвенція ,обсяг якої становить 3600 тис. грн. Розподіл між бюджетами сіл і селищ проведений по відповідній формулі в якій враховується кількість нормативних штатних одиниць і витрати на одну штатну одиницю.
Фізична культура і спорт. Фінансуватиметься в обсязі 480 тис.грн., що дещо недостатньо. Але нормативними документами передбачено введення плати за надання таких послуг, тому очікуємо відповідне рішення Кабінету міністрів з цього питання.
Соціальний захист. Весь спектр заходів соціального забезпечення ,які передбачається здійснювати з районного бюджету, обрахована в обсязі 51141,3 тис.грн (ріст до минулого року 1090,1 тис. грн)з них субвенція з вищестоящих бюджетів - 47633,6 тис. грн. і за рахунок доходів рай бюджету - 3507,7 тис.грн. Субвенції спрямовуються на виплату пільг і субсидій населеною, з них на пільговий проїзд 697 тис. грн. Кошти з доходів рай бюджету направляються на такі видатки :
-    функціонування територіального центру обслуговування одиноких та інвалідів - 2763,7 тис. грн..;
-    на утримання центру соціальних служб для сімї,дітей та молоді - 254,7 тис. грн.;
-    центру реабілітації дітей - інвалідів - 279,0 тис. грн.;
-    виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку - 83 тис. грн.;
-    програму Ветеран - 20 тис. грн.;
-    програму соціального захисту населення на 2011 - 2015 рр. 57,3 тис. грн. ;
-    інші - 50,0 тис. грн.
Місцеві програми.  (кількість 13). На їх виконання пропонується виділити 502,3 тис. грн. найбільше на програму «Журналіст» - 80,0 тис.грн, розвиток архівної справи - 87,0 тис. грн. ,надання фінансової підтримки гемодіалізним хворих та хворому з трансплантованою ниркою 110,0 тис. грн. , поліпшення кінообслуговування населення - 22,0 тис.грн.
Резервний фонд районного бюджету на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при формуванні бюджету пропонується затвердити в обсязі 251,3 тис. грн.
Загалом сума видатків, що здійснюватиметься з районного бюджету за економічною класифікацією розприділена в таких розмірах :
-    оплата праці з нарахуванням - 44,5%;
-    оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 8,1%;
-    придбання предметів , матеріалів та інвентаря - 2,7%;
-    придбання медикаментів -  0,6%;
-    харчування - 1,4%;
-    пільги і субсидії - 34%;
-    капітальні видатки - 0,4%;
Спеціального фонду
Бюджет розвитку - 110 тис. грн.. з них : районній раді на капітальні видатки - 100 тис. грн, відділу культури 5.0 тис. грн. для придбання літератури, РДА-  5.0 тис. грн. для удосконалення системи оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
Власні надходження бюджетних установ 3319 тис. грн. згідно кошторисів розпорядників цих коштів.
Висновок
Районний бюджет сформовано в умовах війни нашої країни з нещодавно як нам здавалось, дружньою державою, яка дико ступила на нашу землю спустошуючи її і все те , що створено працею людей, жорстоко обриваючи життя людей, використовуючи для цього весь найсучасніший арсенал зброї, цинічно бреше всьому світу, ведучи ніким до нині незнану  так звану інтегральну  війну. В цих умовах державний бюджет по суті став воєнним бюджетом. Говорячи сьогодні про те, що в рай бюджеті недостатньо коштів на ті чи інші потреби мабуть грішно. Нині всі помисли і дії потрібно спрямовувати на мобілізацію і створення потенціалу  щоб зупинити і видворити  звіра , і якщо для цього прийдеться зменшити видатки місцевих бюджетів району , то до таких дій ми повинні сказати - готові, одних тільки залишків  коштів з минулого року  залишилось в сумі 10,4 млн.грн. в тому числі в сільських і селищних бюджетах 8,8 млн.грн. Нині саме той час щоб допомогти державі хто чим може, а не вимагати щоб держава дала нам.
Відносно прийняття місцевих бюджетів і їх виконання потрібно зробити слідуюче :
-    до 1 лютого затвердити усі місцеві бюджети;
-    дотриматись вимоги частини четвертої ст.. 77 БКУ щодо врахування повної потреби в коштах на оплату праці та енергоносії;
-    затвердити ліміт споживання енергоносіїв з урахуванням необхідності дотримання жорстокої економії коштів;
-    скорочення на 3 % чисельності працівників бюджетних установ та на 20 % працівників органів виконавчої влади;
Органам місцевого самоврядування :
-    встановити у січні ставку акцизного податку з реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з урахуванням вимог Податкового кодексу;
-    встановити у січні ставки податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки та пільги з сплати цього податку та надати до 25 грудня органам ДФС інформації про прийняті рішення;
-    прийняти в січні рішення про запровадження транспортного податку і рішення про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
-    протягом січня прийняти ставки єдиного податку для 1 і 2 групи платників податків;
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2015
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2015