Доступ до публічної інформації
 
   Надання публічної інформації Чемеровецькою районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
     Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
     Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
     1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
     2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
     3) підпис і дату.
Місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію - кабінет №201 Чемеровецької районної державної адміністрації.
 
Для оформлення інформаційного запиту
     усно:  телефон (03859) 91057
     письмово:  31600, смт Чемерівці, вул. Центральна, 28 (на конверті вказувати "Публічна інформація");
     факс:  (03859) 91131;
     електронна пошта:
chem_rda@ukr.net
      
      Керівні документи:
 
   ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
     _______________________________________________________________________________________________________
 
ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
 
 Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
 
 Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 
 Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
 
ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.
Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4) строк, у який буде задоволено запит;
5) підпис.
 
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
 
1.Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, вищого органу або суду в порядку, визначеному законодавством.
2.Запитувач має право оскаржити:
2.1.Відмову в задоволенні запиту на інформацію.
2.2.Відстрочку задоволення запиту на інформацію.
2.3.Ненадання відповіді на запит на інформацію.
2.4.Надання недостовірної або неповної інформації.
2.5.Несвоєчасне надання інформації.
3.Невиконання райдержадміністрацією обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону.
4.Інші рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
5.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
   
Зразок форми запиту на інформацію
 
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
Розпорядник інформації Чемеровецька районна державна адміністрація
Кому голові Чемеровецької районної державної адміністрації Романчук С.П.
 
Реквізити запитувача**
 
 
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
 
 
 
або
 
 Я б хотів отримати доступ до інформації про ………
 
 
 
 
 
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
 
 Поштою
 /Вказати поштову адресу/
 
Факсом
 /Вказати номер факсу/
 Електронною поштою
 /Вказати E-mail/
 В усній формі
 /Вказати номер телефону/
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
 
 Дата запиту, підпис
 
 
* запит надсилається на юридичну адресу райдержадміністрації (31600, смт Чемерівці Хмельницької області, вул. Центральна 28), електронною поштою (chem_rda@ukr.net), факсом/телефоном (9-12-34) або передається відповідальній особі.
Запит розглядається у строки, визначені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
** Прізвище, ім'я, по батькові, назва юридичної особи чи об'єднання громадян.
        
Зареєстровано     ______________________________________
                          ______________________________________
     
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2013