Соціальний захист населення
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Легалізація виплати заробітної
плати , як один із шляхів легалізації тіньової зайнятості населення
 
 
Кожен із нас переживає події у державі по своєму, хтось стає безпосереднім учасником цих подій. Але це не дає нам права після змін, досягнутих дорогою ціною, продовжувати жити по старому: не сплачувати податки, платити заробітну плату в конвертах та офіційно не реєструвати  трудові відносини.
Зараз коли наша країна переживає важкий час, особливо в економічному розумінні, як ніколи стає важливим свідомість кожного громадянина .
Адже кожна гривня сплаченого податку дає можливість міцніше стати на ноги сільській громаді, селищу , державі.
Тому кожен із нас має бути свідомим до того, що якщо ми легально заплатимо заробітну плату, то ми таким чином  забезпечимо соціальний захист населення нашого району.
Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів всіх рівнів та державних соціальних фондів.
Саме тому, відповідальність щодо наповнення бюджету району покладається на райдержадміністрацію, податкові та контролюючі органи району.
 Робота, яка проводилась структурними підрозділами райдержад-міністрації у поточному році дала свої позитивні результати.
Середній рівень заробітної плати одного штатного працівника в районі становив:
-    в січні 2016 року  - 2596,5 грн.,
-    в березні 2016 року - 2721,0 грн.,
-    в червні 2016 року - 3833,20 грн.,
-    в липні 2016 року - 4148,60 грн., що на 1552,10 грн. більше в порівнянні до січня 2016 року.
Найбільший рівень заробітної плати, спостерігається в працівників галузей економічної діяльності: промисловості, освіти та культури.
Окрім позитивної тенденції маємо й низку проблем.
Низькою залишається заробітна плата в працівників галузей: торгівлі, надання соціальної допомоги, транспорту,  та окремих сільсько-господарських підприємств.                    
Згідно проведеного моніторингу рівня заробітної плати в розрізі страхувальників до Пенсійного фонду України , більшість фізичних осіб -підприємців заробітну плату найманим працівникам нараховують менше мінімального рівня, встановленого чинним законодавством, таким чином уникають в повному обсязі сплати податків та інших обов'язкових платежів, які є наповненням місцевого бюджету.
Причиною низького рівня заробітної плати є неповна зайнятість, се-зонний характер робіт, а також збільшення кількості підприємств, що вип-лачують заробітну плату менше мінімального розміру.
Поряд  з  цим,  негативну  роль  відіграють такі показники, як  неле-гальна  зайнятість  населення та нелегальна заробітна плата.
 Як показали обстеження, мають місце випадки, коли працівники  працюють  без  належного  оформлення  трудових  відносин.  Роботодавець  виплачує  їм  заробітну  плату  в  конвертах  і  не  сплачує  ніяких  податків.  В  подальшому  ці  дії  призводять  до  небажаних  наслідків, що негативно  впливають на призначення пенсій та виплату соціальних допомог.
Працівник, який отримує заробітну плату в конверті, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець виплачує стільки, скільки вважає за необхідне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів про підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.
Людина, яка працює не офіційно, у випадку хвороби чи при отриманні травми не може розраховувати на виплату їй лікарняних, допомоги у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та інших обов'язкових виплат.
Нелегальна зайнятість та нелегальна заробітна плата - це відсутність захисту від незаконного звільнення, гарантій на безпечні та нешкідливі умови праці, права на відпочинок, оплачувану відпустку тощо.
Наймаючись на роботу, громадянам слід пам'ятати, що заробітна плата, яка виплачується у конвертах - це тимчасове благо, яке має негативні наслідки для самого працівника.
Саме тому легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним з найпріоритетніших напрямків роботи районної державної адміністрації .
З цією метою, в районі  створена  робоча  група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, до  складу  якої  входять  працівники  структурних  підрозділів райдержадміністрації та контролюючих органів району.  Щомісячно на засіданнях зазначеної районної робочої групи заслуховуються звіти роботодавців, які порушують діюче законодавство про працю.
 З метою легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення  в січні - липні 2016 року проведено 78 перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, виявлено 41 особу, що працювали без оформлення належним чином трудових відносин.
В районі серйозною проблемою залишаються питання заключення та реєстрації  трудових  договорів між  найманими  працівниками і робото-давцями .
Звертаюсь до всіх керівників підприємств, установ, організацій, при-ватних підприємців району, щоб проводити  оплату праці не нижче державних мінімальних гарантій.
Фізичним особам -  підприємцям району необхідно навести належний порядок щодо своєчасної реєстрації трудових договорів з найманими працівниками відповідно до вимог чинного законодавства про працю.
Пам'ятайте, що кожна гривня податку із заробітної плати, що надійде до бюджету, вплине на забезпечення вашої гідної пенсії.
Також відповідально до цього питання мусять поставитися самі роботодавці, щоб не порушувати законодавство, оформляти належним чином трудові відносини зі своїми працівниками.
Варто не забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків є грубим порушенням вимог Законів України та передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ УМОВ ПРАЦІ або ДЛЯ ЧОГО ПРОВОДИТЬСЯ АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
 
 Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, установки, прилади та апарати, сировина та матеріали є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо чи взагалі негативно впливати на стан здоров'я найманих працівників, а у деяких випадках також навіть на їхніх нащадків як зараз, так i в майбутньому.
 
Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або повно важенним органом (адміністрацією, керівництвом) i працюючим у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах, на зразок додаткових оплачуваних відпусток, надбавок за роботу у шкідливих умовах праці, скороченої тривалості робочого часу, харчування та інших.
 
Атестація робочих мiсць передбачає:
 
- виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування несприятливих умов праці;
 
- санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
 
- комплексну оцінку факторів виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам;
 
- визначення ступеню шкідливості і небезпечності працi та її характеру за гігієнічною класифікацією;
 
- обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
 
- визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
 
- визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру працi.
 
Період переатестації визначається самим підприємством у колективному договорі ,але не повинен перебільшувати 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.
 
Для організації та проведення атестацiї керівник пiдприємства видає наказ, в якому: зазнаються основа та завдання атестацiї; затверджуються склад, голова i секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження; визначаються терміни i графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах пiдприємства; визначаються взаємодія із зацікавленими державними органами i громадськими організаціями; визначаються проектні чи науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов працi i участі в розробці заходів що до усунення шкідливих виробничих факторів.
 
До складу атестацiйної комiсiї рекомендується включити головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, працi i заробітної плати, охорони працi, членів громадських організацій та інших.
 

Атестаційна комісія:здійснює організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах; органiзує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлуатацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер; складає перелік робочих місць, що підлягають атестації; порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими у проекті; визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих i небезпечних факторів виробничого середовища та органiзує їх дослідження; прогнозує та виявляє наявність шкідливих i небезпечних факторiв на робочих місцях; встановлює згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довiдком (ЄТКД) відповідність найменування професій i посад працівників, зайнятих на цих робочих мiсцях, характеру фактично виконуваних робіт; складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих мiсць; проводить атестацію i складає перелік робочих місць, виробництв, професiй та посад з несприятливими умовами праці; організує розробку заходів щодо покращання умов праці i оздоровлення працівників.
 

За результатами атестації складається перелік:
 
- робочих місць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких підтверджене право на пільги i компенсації, передбачені законодавством, а також за рахунок коштів підприємства Закону України "Про пенсійне забезпечення ";
 
- робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх покращання.
-
Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії i посади яких внесені до переліку.
 
Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності i зберігаються на підприємстві протягом 50 років.
 
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на роботодавця.
 
Цілком допускаємо, що перед керівництвом дрібних і новостворених підприємств може постати запитання; чи так вже потрібна атестація з огляду на те, що вона зумовить додаткові зобов'язання в роботодавця? Із тим, що атестація коштів не заощадить і навіть навпаки  призведе до додаткових витрат, не посперечаєшся. Однак це обов'язок підприємства, якого не уникнути, такий самий, як надати відпустку, оплатити лікарняний, провести інструктаж з охорони праці тощо.
 
Вимагають проводити атестацію ст. 13 Закону України «Про охорону праці», а також п. І Порядку № 442. Крім того, як зазначено в ст. 34 Закону України «Про охорону праці», Рада міністрів АРК місцеві держадміністрації «вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці». Не проведення атестації може загрожувати адмінвідповідальністю за ч. 2 ст. 41 КУпАП. До того ж сплата штрафу однаково не звільнить суб'єкта господарювання від обов'язку проведення атестації  контролюючі органі неодмінно видадуть відповідний припис.
 
Також непроведення атестації призведе до порушення прав працівників  фактично, виконуючи шкідливі та/або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством компенсацій і соціальні гарантії. Це дає їй підставу розірвати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. З ст. 38 КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП України).
 
У випадку, якщо не проведення атестації призвело до порушення норм охорони праці, до підприємства може бути застосована санкція у вигляді призупинення роботи підприємства до усунення порушень у сфері охорони праці.
 
Також не слід забувати, що в разі, якщо не проведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шкоди здоров'ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 КК України.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  Актуально про житлові субсидії
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 475, удосконалено спрощений порядок призначення та надання населенню житлових субсидій. Крім того, вказаною постановою передбачено забезпечення доставки домогосподарствам бланків заяв про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії в період до 1 вересня та 1 листопада 2015 року для звернення за призначенням субсидії на опалювальний період.
 

Увага! Якщо Вами вже подано до управління соціального захисту населення документи для призначення субсидії, то отримані бланки заповнювати та надавати управлінню додатково непотрібно!
\
Надаємо роз'яснення з деяких актуальних питань, які порушуються громадянами щодо порядку надання житлових субсидій.
1. Які документи та куди необхідно подати, щоб отримати субсидію?
 
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до управління  соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання):
 - заяву про призначення житлової субсидії;
- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Вищевказаною постановою спрощено форму декларації. Відтепер в декларації не зазначається сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, вказуються лише вид отримуваного доходу і джерело з якого отримані кошти;
 - договір найму (оренди) житла - для осіб, які винаймають житло;
 - довідки про доходи - у разі декларування доходів за три місяці, а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом управлінням соціального захисту населення.
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх управлінню соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, сільських (селищних) рад.
Вказані документи також можуть бути надіслані поштою управлінню  соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника.
 
2. Просимо повідомити чи визначено порядок врахування доходів для осіб, які обрали спрощену систему оподаткування та є платникам єдиного податку?
 
 
Для платників єдиного податку І групи встановлено мінімальний дохід, що враховується при  обчисленні субсидії, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.). Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно двох і трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2436 грн. та 3654 грн., відповідно).
 
3. Чи всі види доходу враховуються при призначенні субсидії?
 
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб.
Не включаються до сукупного доходу сім'ї для призначення субсидії допомога при  народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати - Героїня»; сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які приймають безпосередню участь в антитерористичних операціях; допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності.
3. На який термін призначається субсидія?
 
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується: на опалювальний сезон - з 01 жовтня року по 30 квітня; на неопалювальний сезон - з 01 травня по 30 вересня.
 
5. Чи необхідно повторно звертатися за призначенням субсидії на опалювальний період у разі якщо на даний час субсидію призначено у «нульовому» розмірі?
 
 
Ні, повторно звертатися непотрібно. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. На початку опалювального сезону управління соціального захисту населення розрахують розмір субсидії без додаткового звернення. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
09.04.2015 року                                                            
                                                                                     
Порядок надання житлових субсидій обговорено на семінар-нараді
   Під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Олега Батюка в рамках реалізації завдань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» проведено семінар-нараду з питань надання житлових субсидій населенню. Одним з основних питань, що розглядалися на зібранні - спрощений та доступний для населення порядок призначення житлових субсидій. Начальник управління соціального захисту населення  Тамара Віталіівнга Трач розповіла про основні зміни при призначенні субсидії та значно спрощену систему надання документів заявником з 1 травня 2015 року до управління.
     Посадовець зазначила, що субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. З 1 травня субсидію можуть отримати громадяни, які не зареєстровані у житловому приміщенні - на підставі договору оренди та у разі оформлення особових рахунків на таких осіб.
Право на отримання житлової субсидії мають домогосподарства, в яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, з урахуванням пільг, перевищують розмір визначеного обов'язкового платежу.
З 1 травня 2015 року призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів - Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Для громадян, які орендують житло, додатково необхідно надати договір оренди.
Бланки Заяви та Декларації кожне домогосподарство отримає від підприємств, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення. Вказані документи необхідно заповнити та з 1 травня 2015 року звернутися в управління або направити поштою на адрес управління, або передати уповноваженим представникам сільських (селищної) рад.
Важливо!Субсидія буде призначатись на 12 місяців, причому буде встановлено автоматичний перерахунок, на підставі раніше наданих документів, для тих сімей, які на сьогодні вже отримують субсидію. Це зробить самостійно управління соціального захисту населення.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, про купівлю земельної ділянки, квартири, будинку та інше - заявник зобов'язується у місячний термін повідомити управління соціального захисту населення.
Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.
Управління соціального захисту населення протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей, необхідних для нарахування субсидії, виносить рішення про призначення (непризначення) субсидії.
За результатами розгляду заяви про призначення субсидії заявнику направляється повідомлення про призначення (непризначення) субсидії.
 
За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном гарячої лінії в управлінні соціального захисту населення -92775.
 
   В ході дискусії запрошені керівники установ, в межах повноважень підприємств-надавачів послуг, розповіли про стан готовності району до виконання доручення Прем'єр - Міністра України та надісланих відповідних листів.
  Перший заступник голови адміністрації Олег Батюк наголосив про необхідність інформування населення району щодо порядку надання субсидій, залучивши, також представників Чемеровецького РЕМу та філії ПАТ «Хмельницькгаз».
Зосереджено увагу всіх присутніх на тому, що за бажанням колективів підприємств, установ та організацій район, може здійснюватись виїзд робочої групи «мобільного соціального офісу» для проведення семінарів у трудових колективах.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Управління соціального захисту населення Чемеровецької районної державної адміністрації
 
Адреса: 31600 смт.Чемерівці, вул..Центральна,61
Електронна адреса: upsznch@ukr.net
 
Начальник управління  - Трач Тамара Віталіївна     тел.: 9-10-56
 
Приймальня   - Галак Тетяна Василівна        тел.: 9-10-56
 
Перший заступник
начальника управління   - Шмигельська Наталя Вікторівна тел.: 2-01-15
 
Основними завданнями управління є:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
 
2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
 
3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 
4) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
 
5) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
 
6) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;
 
7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.
До складу управління, згідно структури, входять -     6 відділів та
3 сектори.
 
Відділ фінансово-адміністративної та кадрової роботи
 
Дні прийому відвідувачів :
 
Понеділок з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
П'ятниця   з 8.00 до 17.15
Обідня перерва з 12.00 до 13.00
 
Основними завданнями відділу є :
 
-  облік виконання кошторису видатків на утримання апарату управління
соціального захисту населення відповідно до плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ.
 
- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань     кадрової роботи;
- відповідає за звернення громадян в управлінні, оформляє реєстраційні картки;
- приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її у відділи та сектори управління;
 
- розробляє та упорядковує номенклатуру справ управління, готує і здає до архіву ;
 
- забезпечує зберігання службової документації;
 
Співробітники  відділу :
Начальник відділу    -   Біньковська Валентина Володимирівна     тел.: 2-01-15
Головний спеціаліст -   Собіщанська Оксана Миколаївна               тел.: 2-01-15
Головний спеціаліст -   Галак  Тетяна Василівна                              тел.: 9-10-56
    
 
 
Відділ виплати та забезпечення
 
Основними завданнями відділу є :
    - організація роботи по виплаті державної допомоги сім'ям з
дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
 
 -  організація роботи по виплаті державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;
 -  організація роботи по виплаті  щомісячної компенсаційної виплати  непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;
 -  організація роботи по виплаті одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня";
 
 -   організація роботи по виплаті одноразової грошової допомоги до 9 травня;
 
 - організація роботи по виплаті одноразової  матеріальної допомоги  інвалідам, які перебувають на обліку;
 
 -  організація роботи щодо видачі пільгових посвідчень;
 
 -  формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
 
 -  організація роботи по виплаті одноразової  матеріальної допомоги
інвалідам, які перебувають на обліку;
 
Співробітники відділу:
Ковальчук Людмила Володимирівна     - начальник відділу,
Гладиш Вікторія Василівна              - головний спеціаліст,
Пастух Марія Йосипівна              - головний спеціаліст,
Блонська Наталія Михайлівна          - провідний спеціаліст,
Стрельчук Оксана Олександрівна         - провідний спеціаліст.
 
Телефон 9-22-09
 
Відділ прийому громадян управління соціального захисту населення
 Чемеровецької райдержадміністрації
 
Прийом відвідувачів з 8.00 до 17.15 щоденно
П»ятниця з 8.00 до 16.15
Відділ працює без обідньої перерви
 
Основними завданнями відділу є :
- надання  відвідувачам Приймальні першу інформацію з питань надання соціальної допомоги і соціальних послуг (хто має право на призначення допомоги, які документи потрібні подати, куди потрібно звернутися з того чи іншого питання, в які години працює Приймальна, де одержати певну довідку, консультацію і т.ін.)
- проведення  попереднього запису відвідувачів на прийом
- організація роботи по прийому документів  всіх видів соціальних допомог: державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком  медичного закладу потребує постійної стороннього догляду на догляд за ним, соціальні допомоги дітям -інвалідам та інвалідам з дитинства, субсидія на відшкодування витрат на оплату ЖКП, субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, компенсаційної виплати з надання соціальних послуг, державної соціальної допомоги особам які не мають права на пенсію та інвалідам, щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за пристарілим який досяг 80 річного віку
- організація роботи по прийому документів для введення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із законами України
- організація роботи по прийому документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення
- організація роботи для прийому документів для забезпечення пільгових категорій населення путівками на санаторно-курортне лікування, спецавтотранспортом, для встановлення статусу , для виплати матеріальної допомоги
 
Співробітники відділу:
Начальник відділу -  Бернацька Галина Станіславівна   тел.2-01-14   
Головний спеціаліст -   Пагор Оксана Іванівна   тел.9-27-75    
Головний спеціаліст -   Гончар Світлана Миколаївна   тел.9-27-75
Головний спеціаліст - Гончар Олена Василівна   тел.9-27-75          
Головний спеціаліст -  Польовчик Олександр Анатолійович тел.9-27-75
 
Відділ обробки документів
 
Основними завданнями відділу є :
 
Організація роботи по по призначенню всіх видів соціальних допомог та пільг:
- державної допомоги сім'ям з дітьми;
 
-  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
 
- надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком  медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним; соціальні допомоги дітям -інвалідам та інвалідам з дитинства;
 
-  субсидія на відшкодування витрат на оплату ЖКП, субсидії на придбання      скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 
-  компенсаційної виплати з надання соціальних послуг;
 
-  державної соціальної допомоги особам які не мають права на пенсію та інвалідам;
 
-  щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за пристарілим який досяг 80 річного віку.
 
Обробка прийнятих заяв та документів для призначення усіх видів соціальних допомог та пільг.
Формування бази отримувачів допомог та пільг.
Розрахунок розмірів допомог та пільг і визначення термінів їх надання. 
 
Співробітники відділу:
 
Начальник відділу         -    Стойко Майя Василівна                 тел. 2-01-14
Головний спеціаліст     -    Кирилюк  Алла Миколаївна         тел. 2-01-14
Головний спеціаліст     -    Приймак Олена Анатоліївна          тел. 2-01-14
Головний спеціаліст     -    Кіпа Світлана Анатоліївна          тел. 2-01-14
Головний спеціаліст     -    Господар Наталія Василівна         тел. 2-01-14
Провідний спеціаліст   -    Топольніцька Марія Анатоліївна     тел. 2-01-14
  
 
Відділ фінансів
 Основними завданнями відділу є:
 
- здійснення видатків по виплаті соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій;
- облік надходжень та видатків коштів на виплату соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій;
- своєчасне проведення розрахунків, що виникають у процесі використання коштів на виплату допомог з підприємствами та установами;
-  складання і подання в установлені строки бухгалтерської звітності;
- забезпечення стабільного функціонування інформаційної системи управління.
 
Співробітники відділу:
 
Начальник відділу      -   Радійчук Людмила Олександрівна     тел.:9-10-40
Головний спеціаліст     -   Осика Інна Григорівна            тел.:9-10-40
Головний спеціаліст     -   Грудецький Леонід Ігорович        тел.:9-10-40
 
Відділ праці та соціальних зв'язків
 
Дні прийому відвідувачів:
Понеділок з 08.00 до 12.00
Середа з 08.00 до 12.00
 
Основні завдання відділу:
 
-  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
 
-  координація заходів щодо забезпечення відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, профспілковими організаціями виконання заходів регіональної програми  зайнятості населення;
 
-  участь у розробленні та реалізації програми соціально-економічного
розвитку району та регіональної програми зайнятості населення;
 
-  проведення своєчасного та якісного розгляду звернень від органів
виконавчої влади, народних депутатів, громадських об'єднань, громадян, підприємств, установ і організацій з напрямків діяльності відділу.
-   у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості   
населення забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
 
-  здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
 
-  забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
 
-  розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
 
-  сприяє  проходженню альтернативної  (невійськової) служби;
 
Співробітники відділу:
 
Головний спеціаліст -   Харкавлюк Оксана Іванівна                тел.  2-01-15
 
Сектор соціальних послуг
 
Дні прийому :
Понеділок - четвер  8.00- 17.15
П'ятниця  8.00-16.00
 
Основними завданнями відділу є :
 
-  здійснення видатків по виплаті соціальних допомог,  компенсацій в частині фінансування чорнобильських програм;
 
-  забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку згідно інструкції по бухгалтерському обліку та відповідними вказівками з  питання  чорнобильських програм;
 
 -  прийом  та реєстрація  заяв  на взяття по обслуговуванню  соціальними працівниками територіального центру  (надання соціальних послуг), ведення  журнал обліку таких заяв;
 - видача  направлення для встановлення групи інвалідності  на комісії  МСЕК;
 
-  забезпечення ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, центру соціальних служб для для сім'ї, дітей та молоді в плані запобігання і протидії  насильства в сім'ї;
 
-  реалізація соціальної політики державної підтримки  багатодітних сімей в Україні;
 
-  реалізація соціальної політики сприяння навчання  інвалідів у реабілітаційних центрах соціально-трудової , професійної та медичної  реабілітації
 
Співробітники відділу:
 
Завідувач  сектору -  Курій Тетяна  Дмитрівна         тел.9-10-71
Головний спеціаліст сектору -  Бабіна  Світлана  Володимирівна  тел.9-10-71
 
Сектор забезпечення виконавчої діяльності управління соціального захисту населення Чемеровецької райдержадміністрації
Дні прийому відвідувачів
      
                                              
Понеділок з 8.00 до 12.00
П'ятниця з 8.00 до 12.00

 
Основними  завданнями сектору є:
- нагляд за правильністю застосування законодавства при призначенні (перерахунку) пенсій органом ПФ в Чемеровецькому районі;
- веде роз'яснювальну роботу  серед населення нових законодавчих актів, що стосується пенсійного реформування;
- організовує та бере участь у забезпеченні правильного застосування законодавства         в УСЗН, у представленні інтересів управління в судах;
- організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів УСЗН, а також погоджує (візує) проекти договорів;
- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
Співробітники сектору:
Завідувач сектору - Депутович Світлана Михайлівна           
Головний спеціаліст - юрисконсульт - Лихо Павло Олександрович
Сектор державних соціальних інспекторів
 
Дні прийому відвідувачів:
 
Понеділок з 9.00 до 12.00
П»ятниця з 9.00 до 12.00
 
Основними завданнями сектору є:
 
-  перевіряти достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги ;
 
-   проводити вибіркові перевірки  особових справ одержувачів ДСД;
складати акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення ДСД;
 
-  здійснювати моніторинги призначення та виплати ДСД і проводити аналіз причин порушення законодавства з питань надання ДСД;
 
-  готувати у разі потреби позови до судових органів ,щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства ДСД;
 
-  готувати пропозиції щодо припинення надання ДСД, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках передбачених законодавством ;
 
-  оформляти звітність про результати здійснених перевірок.
 
 
Співробітники відділу:
 
Головний спеціаліст   -  Столярова Галина Андріївна
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Торгівля людьми
 
    Одним із найтяжчих злочинів в усьому світі є торгівля людьми. Торгівля людьми є не лише сучасною формою рабства, яке порушує права людини, а й тяжкою формою насильства, що спричиняє ризик для її життя та здоров'я.
     Оскільки торгівля людьми визнана міжнародною проблемою, вона не може бути  розв'язана на рівні однієї країни. Нові виклики та загрози вимагають консолідації зусиль як усіх інституцій кожної держави, так і зусиль міжнародної співдружності, оскільки торгівля людьми становить значну суспільну небезпеку.
   Проблема торгівлі людьми в нашій країні визнана на законодавчому рівні. 20 вересня 2011 року  прийнятий Закон  України «Про протидію торгівлі людьми». Відповідно до Закону розроблені постанови та розпорядження.
-    Постанова КМУ "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року( від 21 березня 2012р. № 350)";
-    Постанова КМУ "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми ( від 22 серпня 2012р. № 783)";
-    Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період 2015 року ( 15 лютого 2012 року № 90-р)";
-    Постанова КМУ "Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми ( від 23 травня 2012р. № 417)";
-    Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми ( від 25 липня 2012 року № 660)";
-    Стандарти з надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми та ведення превентивної діяльності, зареєстровано в Міністерстві юстиції України в серпні 2013 р.
       Міністерство соціальної політики України у співпраці з Координатором проектів БОСЕ в Україні з 2012 року реалізують проект ?Поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері  протидії торгівлі людьми в Україні?. Реалізація  згаданого проекту у Хмельницькій області проходитиме з 1 листопада 2014 по 31 грудня 2017 року із залученням суб'єктів Національного Механізму взаємодії на обласному рівні.
     В рамках реалізації проекту з 16 по 18 грудня 2014 року у та з 2 по 4 лютого 2015 року м. Чернівці (на базі готельного комплексу «Сонячна долина» відбувся семінар - тренінг для суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні
Участь у семінарі - тренінгу прийняли участь спеціаліст соціального захисту населення Чемеровецької РДА та директор районного центру соціальних служб для сім?ї, дітей та молоді.
   Характерні ознаки торгівлі людьми:
-    обмеження свободи пересування;
-    відсутність вибору та можливості припинити роботу;
-    вилучення паспорту та інших документів;
-    погроза силою або її застосування;
-    боргова кабала, невиплата обіцяної винагороди за роботу повністю або частково;
-    залякування депортацією, погрози повідомити правоохоронні органи про нелегальний статус перебування в країні.
 Якщо ви потрапили у ситуацію, коли:
-    Вас позбавили вільного пересування та спілкування з родиною, відібравши документи;
-    Вам пообіцяли добре оплачувану роботу ( за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;
-    Вас примушували відробляти неіснуючі борги;
-    Ви не мали можливості за власним бажанням кинути роботу;
-    Вас стягнули у злочину діяльність або примушували жебракувати проти Вашої волі
Ви постраждали від злочину торгівля людьми
    Тепер держава захищає ваші інтереси і Ви маєте право на:
-    отримання статусу постраждалого від торгівлі людьми;
-    допомогу у відновлені документів;
-    безкоштовне медичне обстеження і лікування;
-    отримання соціальних послуг і психологічної підтримки;
-    сприяння у працевлаштуванні.
   Збираєтесь працювати, навчатись або подорожувати закордоном оберіть безпечний шлях , подбай про власну безпеку!
-    закордонний паспорт, візу та проїзні документи оформляйте особисто;
-    уважно читайте контракти, вони мають бути складені зрозумілою для Вас мовою і оформлені і двох примірниках, один з яких залишається у Вас;
-    зробіть ксерокопію всіх важливих документів ( віза, паспорт, страховий поліс, контракт тощо). Візьміть їх з собою та тримайте в безпечному місці, окремо від оригіналів. Крім того залишіть копії у своїх рідних та близьких;
-    нікому і ніколи не віддавайте Ваш паспорт, окрім співробітників посольств та прикордонних служб:
-    візьміть із собою контактну інформацію посольства (консульства) та організацій, які надають підтримку мігрантам в країні до якої прямуєте;
-    зареєструйтесь в українському посольстві ( консульстві) в країні, де плануєте залишитися довше ніж на 3 місяці. Це полегшить надання вам оперативної допомоги в разі надзвичайної ситуації.
          Якщо Ви або знайомі вам люди, перебуваючи за кордоном, або на заробітках в Україні або країнах СНД зазнали експлуатації пам'ятайте:
-    сьогодні в Україні вже діє Закон, за яким Ви можете звернутися по допомогу та за підтримкою .
Не зволікайте! Звертайтесь по допомогу або консультацією до: 
-    відділу УМВС по боротьбі з торгівлею людьми та злочинами проти моральності;
-    дільничних інспекторів міліції;
-    центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді;
-    центрів соціально-психологічної допомоги;
-    громадських організацій та благодійних фондів ( «Експеро», «Ла -Страда України», Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» УККЦ);
-    департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (0382) 79-4106, (0382) 65-97-84 та управління соціального захисту населення Чемеровецької районної державної адміністрації 9-10-71.
    Інформація, отримана від осіб, які звертаються за допомогою, є конфіденційною і не підлягає публічному розголошенню.
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Роз'яснювали зміни до соціального законодавства України
 
    В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації проведено спільне навчання із Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  Головна тема зібрання - розмежування повноважень між вищеназваними структурами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №623 від 30.10.2014 року «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо функціональних обов'язків державного соціального інспектора».
   З метою виконання урядового рішення були надані присутнім роз'яснення стосовно здійснення контролю за призначенням і виплатою допомоги при народжені дитини, допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги при усиновлені дитини. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Забезпечення малозахищених верств населення державними соціальними допомогами - у полі зору управління соціального захисту населення РДА
 
   Одними із головних завдань управління соціального захисту населення райдержадміністрації - є забезпечення малозахищених верств населення Чемеровеччини різними видами державних соціальних допомог. Станом на 20.01.2015 року від мешканців району надійшло 144 звернень на отримання соціальних допомог. Зокрема, щодо допомоги сім'ям із дітьми поступило 40 звернень, тимчасової допомоги, коли батьки ухиляються від сплати аліментів - 12 звернень, допомоги по догляду за пристарілим - 5 звернень, допомоги по догляду за психічнохворим - 23 звернень, допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам - 5 звернень, допомоги надавачам соціальних  послуг - 1 звернення. Прийнято заяв на оплату ЖКП - 19, тверде паливо - 5, на виготовлення протезних  виробів - 4, на матеріальну допомогу  інвалідам - 1, на санаторно-курортне лікування - 3, на компенсацію санаторно-курортного лікування - 1. Також стосовно прийняття осіб для включення до Реєстру пільговиків надійшло 20 звернень, прийняття списків від сільських рад для надання пільг на придбання твердого палива - 1 звернення, прийняття заяв на допомогу на поховання (учасникам БД, інваліда ВВв) - 2 звернення та адресної допомоги - 1 звернення.   
   Усі вищеназвані допомоги нараховані та будуть виплачені незахищеним категоріям населення району згідно термінів, визначених законодавством України.
         
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Інформація щодо громадян, які тимчасово перемістилися із зони АТО
 
     Станом на 26 грудня 2014 року до Чемеровецького району із зони АТО переселилися  142 осіби . З них 62 жінки, 40 чоловіків та 40 дітей.(22 дитини  влаштовано  до навчально- виховних закладів).
      Усі переселенці поселені у приватні будинки у сільській місцевості. Переважна кількість  проживають у родичів чи знайомих.
Прибули 3 багатодітних родини:
- сім'я Скоробогатько О.Ю. з м. Сніжне Донецької області, яка проживає в с. Жабинці,
- родина Попових С.Б. з м. Маріуполя - с. Збриж;
-сім'я Паршуткіних з Новоазовська, -  с. Збриж .         
       Усі 3 сім'ї звернулись до управління соціального захисту населення за продовженням виплати соціальних допомог. Допомоги даним сім'ям призначені і виплачуються.
     Всього на обліку в УСЗН перебуває 17осіб- переселенців, як отримувачі допомог на неповнолітніх дітей.
     До Пенсійного фонду звернулось 50 осіб  для подальшого отримання пенсії, з них одержують пенсію 41 особа.
    На обліку у районному центрі зайнятості перебуває 8 переселенців,  3 з них виплачується допомога по безробіттю. Одну особу знято з обліку з виплатою допомоги на відкриття підприємницької діяльності.
    Відповідно до розпорядження голови РДА від 02.06.2014р.№ 155 було створено штаб з питань розв'язку соціально-побутових проблем громадян, які переселилися з зони АТО та АР Крим і міста Севастополь. Керівниками структурних підрозділів, які є членами даного штабу відповідно до посадових обов'язків було проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян та складено відповідні акти.
Усім громадянам на їх прохання було надано допомогу:
-    4 переселенців працевлаштовано;
-    3 сім'ям виділені житлові приміщення;
-    1 сім'ї перекрито покрівлю в житловому  будинку;
-    2 дітей влаштовано на навчання в Чемеровецький медичний коледж;
-    2 дітей із багатодітної родини Попових, за сприянням відділу освіти, молоді та спорту  направлено на оздоровлення у дитячий табір «Молода Гвардія»;
-    сім'ї Фараонової Г.М. з місцевого бюджету виділено матеріальну допомогу в сумі 1 тис.грн.;
-    пенсіонерці Вітренко Г.М. за ініціативою народного депутата  О.Гереги зроблено косметичний ремонт будівлі;
-    сім'ї Скоробогатько О.Ю. ТОВ «Оболонь-Агро» подарувало пральну машину, а депутат районної ради Богдан Фуртель - холодильник ;
-    Благодійним Фондом «Ксена» придбано для дітей з багатодітних сімей Попових та Паршуткіних зимовий одяг та взуття;
-     районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечив  дітей шкільного віку шкільною формою та канцелярськими товарами.
-    Народним депутатом  України О. Герегою до  Дня Святого Миколая усім дітям з числа переселенців вручено новорічні подарункові набори та запрошення на  лялькову виставу в обласному академічному театрі ляльок.
     1 жовтня 2014 року КМУ прийнято 2 постанови № 505, 509. Постановою № 509 передбачено проведення реєстрації УСЗН усіх осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Після написання заяви особою про взяття на облік управлінням видається довідка відповідного зразка. Мета обліку - ведення Єдиної інформаційної бази даних осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів АТО. Що дає ця довідка? -право звернутись до УСЗН про надання щомісячної адресної  допомоги для покриття витрат на проживання, в  тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Постанова КМУ №505 передбачає грошову допомогу.
     Грошова допомога надається на сім'ю, виплачується одному із членів сім'ї у розмірах:
 - для непрацездатних (пенсіонери,діти) 884 грн.;
 - для працездатних  442 грн;
Але не більше як   2400 грн на сім'ю
Термін призначення допомоги 6 місяців
Допомога не призначається у разі, коли:
-    у володінні особи  є житлове приміщення поза зоною АТО;
-    є 2 або більше транспортних засобів;
-    будь-хто із членів сім'ї має на депозитному банківському  рахунку кошти у сумі більше 10-кратний  розмір прожиткового мінімуму.
       Відповідно до Постанов КМУ 505 та 509 управлінням соціального захисту населення обліковано 117 осіб з числа переселенців з них:
 74 сім'ї у них: 38 осіб працездатного віку , 30 дітей , 40 пенсіонерів, 11 інвалідів.
  Призначено щомісячну адресну допомогу - 54  сім'ям ( 95 осіб) на даний час виплачено 43 сім'ям ( 82 особи), 12 особам зменшений розмір допомоги, 3 особи знято з обліку за поданими заявами.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
24.12.2014 року                                                            
Представники громадськості обговорили питання  щодо стану обслуговування інвалідів та одиноких пристарілих громадян району
      Державна політика у сфері соціального захисту населення немислима без опіки над найбільш незахищеними категоріями громадян - інвалідами та самотніми людьми похилого віку. Завдання, що нині стоять перед соціальною сферою, ніколи не були легкими, бо це передусім, передбачає служіння людям, захист їхніх прав та інтересів. Зігріти людину увагою, підтримати добрим словом, вселити надію, надати, по можливості, соціально-побутову, медичну, матеріальну допомогу - одні із пріоритетних напрямків діяльності місцевих органів влади насьогодні.
     На засіданні громадської ради, яке вів її голова Ігор Бренич було розглянуто питання щодо стану обслуговування інвалідів та одиноких пристарілих громадян району. З цього приводу виступили начальник управління соціального захисту населення РДА Тамара Трач та директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Анатолій Швидкий. Вони розповіли про завдання,  реалізація яких направлена на поліпшення стану соціально-побутових умов інвалідів і людей похилого віку шляхом покращення діяльності відповідних закладів у селах і селищах краю та повідомили про результати роботи відповідної спрямованості протягом 2014 року. 
     Також у процесі зібрання присутні заслухали звіт робочої групи громадської ради, яка попередньо вивчала вищеназвану інформацію. Члени ГР охарактеризували загальний стан справ у цій сфері та поділилися власними баченнями стосовно покращення надання соціальних послуг мало захищеним категоріям населення Чемеровеччини.   
    Під час обговорення виступів членами громадської ради  виголошено окремі думки і пропозиції щодо озвучених проблем, які були внесені до кінцевих рішень дорадчого органу.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
12.12.2014 року                                                                                              
Вирішуємо проблеми ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
     Голова райдержадміністрації Олександр Стахурський напередодні Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС спільно із представниками  управління соціального захисту населення РДА, управління Пенсійного фонду у Чемеровецькому районі та центральної районної лікарні зустрівся із чорнобильцями району. За «круглим» столом було обговорено питання соціального, пенсійного забезпечення даної категорії населення, надання їм пільг, якісних медичних послуг та забезпечення лікарськими препаратами.
     За словами Олександра Станіславовича на сьогоднішній день є досить багато проблем пов'язаних із соціальним захистом чорнобильців, які потрібно вирішувати.  «Тому головне завдання, котре стоїть перед органом виконавчої влади району - докласти максимум зусиль для розв'язання актуальних питань ліквідаторів аварії на ЧАЕС та активізувати роботу, направлену на покращення їх рівня життя» - відмітив Олександр Стахурський.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Використання праці жінок у нічний час
 
Чинне законодавство України спрямоване, зокрема, на реалізацію конституційного права працівників на охорону їхнього життя та здоров'я у процесі трудової діяльності. З урахуванням фізіологічних особливостей жіночого організму і виконання жінками функції материнства законодавством про працю встановлено додаткові гарантії для жінок. За своїм змістом ці гарантії спрямовано або на певні обмеження в сфері застосування праці жінок, або на встановлення додаткових пільг для жінок у період виконання ними функції материнства.
В Україні досить широко використовується праця жінок у нічний час. Необхідність використання праці жінок у нічний час пов'язана з характером виробництва, умовами праці та життя, наявністю так званих жіночих професій, а необхідність нічних змін зумовлена вимогами технологічного процесу, специфікою послуг, що надаються населенню, сезонним характером робіт.
Обмеженню праці жінок на роботах у нічний час присвячена ст. 175 КЗпП. Нагадаємо, що згідно зі ст. 54 КЗпП нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Відповідно до частини першої ст. 175 КЗпП залучення жінок до робіт у нічний час за загальним правилом не допускається. Проте виняток становлять ті галузі народного господарства, де це спричинено особливою необхідністю та дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час має затверджуватися Кабінетом Міністрів України. Однак Кабмін до цього часу такий перелік не затвердив. Тож на підставі згоди сторін застосування праці жінок у нічний час допускається. Лише за відсутності такої згоди власник не має права залучати жінок до роботи у нічний час. Зазначені у частині першій ст. 175 КЗпП обмеження щодо залучення жінок до робіт у нічний час не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї (частина третя ст. 175 КЗпП). Як правило, лише на невеликому за обсягом діяльності підприємстві обставини можуть скластися так, що його працівниками будуть тільки члени однієї сім'ї.
Не допускається залучення до робіт у нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП). Як бачимо, ця стаття установлює імперативне правило і не передбачає для зазначених категорій жінок жодних винятків щодо галузей або видів робіт.
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 © Чемеровецька районна державна адміністрація, 2007-2014